Referat fra møte i ph.d.-utvalget

Referat fra møte i møte i ph.d.-utvalget 23. november 2017 på rom "End of the Line".

Til stede: Hans Brodersen (utvalgsleder, vara for seksjon 5), Atle Jensen (seksjon 1), Sven Ove Samuelsen (seksjon 2), Ragnar Winther (seksjon 4), Erik Bedos (seksjon 6), Martin Helsø (ph.d.-studentrepresentant), Biljana Dragisic (sekretær), Elisabeth Seland (forskningskonsulent)
 

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

 

Saker under eventuelt
Ingen saker under eventuelt. 

Sak 07/2017

Gjennomgang av Utfyllende instituttregler ifm. innhold i opplæringsdel, per seksjon

Innledningsvis forklarte ph.d-utvalgsleder formål og bakgrunn for opprettelse av utfyllende regler ved instituttet. I og med at forholdene og struktur av instituttet har endret seg, er det behov for omstrukturering av utfyllende instituttregler ifm. teoretisk opplæringsdel.

Seksjonene bør diskutere instituttregler for ph.d.-studiet innad og komme tilbake til ph.d.-utvalget med konkrete forslag til formuleringer som skal gjelde opptak av kandidater tilknyttet seksjonen.

Sak 08/2017

Forslag til innledende samtalemomenter - orientering ved arbeidsgruppa (Hans, Erik, Fred og Biljana). Vedlegg: Discussion Material for Newly Accepted PhD candidates and their Supervisors, så kalt “Lund samtaleverktøy”

Ph.d.-utvalgsleder orienterer om "Lund samtaleverktøyet". I diskusjonen kom det forslag om å sette opp en side med informasjon om forslag til innledende samtalemomenter og en redigert versjon  (veiledende) av "Lund samtaleverktøyet". Utvalget var positivt innstilt til bruk av innledende samtalemomenter. Etter at en nettressurs er satt opp, bør lenke spres til alle ansatte, så at den settes i bruk så snart som mulig.

Sak 09/2017

Kandidatundersøkelse - diskusjon. En undersøkelse ble nylig gjennomført for våre masterstudenter. Innhold i undersøkelsen og resultater. I 2008 gjennomførte instituttet lignende undersøkelse.

I diskusjonen kom frem at formål med en slik undersøkelse vil være å finne ut hva som skjer med våre kandidater etter deres fullført grad, primært med tanke på å finne ut av om utdannelsen kandidatene har tatt var relevant for yrkesliv - om de har lært det de trenger. 

Det har også kommet frem noen kommentarer på struktur / innhold en slik undersøkelse bør ha:

- ta utgangspunkt i undersøkelsen fra 2008
- ha punkter med kommentarer for å fange opp nyanser
- ikke for mange spørsmål
- grov sortering av yrker, siste 5-10 år
- spørre om hvor lang tid har gått siden fullført ph.d.

Utvalget ble også enig i at det dannes en komité ved  Hans, Elisabeth S. og Biljana for å lagge et nettskjema som skal sendes ut til kandidater.

Sak 10/2017

Karriereveiledning for ph.d.-studenter - diskusjon innledet av Elisabeth Seland

Instituttleder har vært på et møte i Matematikkrådet. Noen av hovedpoengene fra det møtet var at 

1) veiledere bør være flinkere til å veilede ifm. karriere. 
2) kandidater bør være flinkere til å "selge seg" i en jobbintervjusituasjon

Disse to poengene har fått oss til å tenke at vi bør jobbe mer systematisk med karriereveiledningen og få kandidater til å ta tidligere kontakt med forskningskonsulent dersom de er interessert i akademisk karriere (hvis man ønsker å fortsette i akademia (2 av 10), man må gjennom postoc perioder, noen må ut av landet og man må bruke minst 1 år på å søke). 

Det bør også være nyttig om vi kunne hjelpe kandidatene våre å forstå hvordan de skal posisjonere seg hvis de ikke skal ut i akademia, men i forskerstillinger.

Utvalget er enige i at følgende tiltak kan prøves ut for å hjelpe våre kandidater til å begynne å tenke på fremtidig karriere tidligere:

- Forskningskonsulent kan organisere et kurs for ph.d.-er om hvordan skrive en CV, søknad eller oppføre seg i en intervjusituasjon, der det vil være mulig å ha flere "gjester": alumniere, Karrieresenter, Yellow research, veiledere (som også inviteres), for å dekke de fleste av aspektene.
- Veiledere kan fortsette med karriereveiledning de har kompetanse om (kandidatundersøkelse kan kanskje hjelpe dem i større grad å ha bakgrunnsdata)
- Stipendiater bør tenke gjennom hva de ønsker å bli. For å sette kandidatene i "tenkeboksen" angående karriere oppfordrer Utvalget komiteene ifm. tredjesemesterrapportering til å spørre kandidaten om framtidige planer. Den oppfordringen bør være forsiktig presentert så at man ikke presser kandidater til å være uærlige ifm. deres eventuelle manglende planer om forskerkarriere (som kan forårsake at de mister veilederens "oppmerksomhet").

I forbindelse med disse tiltakene settes sammen en arbeidsgruppe (Hans, Elisabeth S., Biljana) som skal jobbe med å finne ut hva som finnes av tilbudene for kandidater og eventuelt organisere egne opplegg ved instituttet.

 

Hans Brodersen
Ph.d.-utvalgsleder
Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 9. jan. 2018 11:27 - Sist endret 9. jan. 2018 11:27