Hva kan du bli?

La deg inspirere av intervjuer foretatt i 2012 med tidligere studenter innen mastergrad og hovedfag.

Maren Grindstad:

Lærer på ungdomsskole i Groruddalen som lektor gjennom Teach First-prosjektet. Teach First Norway driver med utvikling av dyktige nyutdannede realister til lærere og ledere.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2010.

Tittel på masteroppgave: Massive neutrinos and cosmology a study of the effects of the mass hierarchy.

Jobb: Jeg underviser i år 8. trinn matematikk og naturfag og 10. trinn matematikk. Nesten halvparten av arbeidstiden min går til undervisning, resten er planlegging av undervisning, oppfølging av elever og foreldre, retting av prøver/lekser og samarbeid med kollegaer. Det er mye som skjer i løpet av en dag, og ingen dag er lik, så det er en morsom, utfordrende og ikke minst viktig jobb jeg har. Det mest spennende med jobben er den kontakten jeg får med elevene, å jobbe med en elevgruppe som stort sett er motiverte og veldig nysgjerrige, og det at jeg selv lærer nye ting hele tiden. Faget mitt er jo fysikk og astronomi, og det er selvsagt mest stas å undervise om verdensrommet, særlig fordi elevene synes at dette er et veldig spennende tema, men så lærer jeg jo desto mer når jeg underviser i cellebiologi og andre temaer som jeg ikke har tatt kurs i selv.

Relevans til studiet: Sett med lærerøyne så er nok den kunnskapen jeg fikk i matematikk og naturfag og kjennskap til disse fagenes egenart det mest nyttige jeg lærte ut ifra hva jeg gjør til daglig på jobb. Jeg har også bruk for det jeg lærte om hva man kan bruke naturfag og særlig matematikk til (typisk spørsmål i mattetimen “Hvorfor skal jeg kunne dette?”). Da er det nyttig å være vant til å bruke matematikk som et verktøy, slik at jeg kan fortelle om anvendelser. I tillegg så skal jeg jo formidle fagets essens og tenkemåter til elevene, og det har jeg fått kjennskap til under studiene på Blindern. Elevene er lurer også på en del rundt hvordan det er å studere, og det har jeg jo litt erfaring med. De elevene jeg har akkurat nå er generelt ganske interessert i alt som har med universet å gjøre, alt fra forhold på ulike planeter, til sorte hull, ormehull, raketter og tidsreiser, og da kommer både de grunnleggende fysikkemnene og kosmologien til nytte.

Maria Mouland:

Maria er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold (HiØ), avdeling for ingeniørfag. HiØ har studiesteder i Halden og Fredrikstad og har ca. 5000 studenter.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2009.

Tittel på masteroppgave: The total energy of Friedmann-Robertson-Walker universes.

Jobb: Jeg underviser hovedsakelig på forkurset for ingeniørutdanning, i fagene matematikk og fysikk. Forkurset er et ettårig studium for de som ikke har oppfylt opptakskravene til å begynne rett på ingeniørutdanningen. Jeg holder forelesninger og leder klasseromsundervisning. I jobben inngår også å utarbeide eksamensoppgaver og obligatoriske oppgaver, samt å rette innleveringer og sensurere eksamen.

Relevans til studiet: Etter at jeg begynte i jobb etter endt studium, har jeg for alvor forstått hvor mye jeg har lært under studiet. Studiene har lært meg å se sammenhenger mellom ulike felt i matematikken og fysikken på et dypt nivå, og dette føler jeg er en enorm styrke i møte med studentene mine. Jeg kan lett besvare spørsmål som “hva brukes dette til?” eller “hva har dette med ingeniørfaget å gjøre?”. Jeg får også bruk for det jeg har lært om problemløsing (hvordan angripe et problem analytisk) og numeriske metoder i mitt møte med studentene. Jeg bruker ofte anvendelser i fysikk, og da helst astrofysikk, som eksempler for å belyse ulike deler av matematikken, for på den måten å “gi liv” til all teorien.

 

Maria har også vært organisasjonskonsulent for en landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjon:

Jobb: Jobben gikk i det store og hele ut på å koordinere/holde oversikten over det som foregikk i organisasjonen rundt om i landet. Dette er en frivillig organisasjon med mange ulike nasjonaliteter representert, og det bød på mange utfordringer. Oppgavene mine omfattet blant annet å være med på å organisere styremøter og landsmøte, og å være med på utvikling av en ny medlemsdatabase.

Relevans til studiet: Det viktigste jeg fikk bruk for i denne jobben som jeg lærte under studiet, var det å skape og holde oversikt over store mengder informasjon. Jeg måtte innhente opplysninger fra mange ulike steder og sette disse i system, samt å strukturere og planlegge mitt eget arbeid slik at tidsfrister ble overholdt. I utviklingen av medlemsdatabasen fikk jeg bruk for det jeg har lært om programmering.

Per Harald Ninive:

Per Harald er stipendiat i fysikk ved Høgskolen i Gjøvik (HiG). HiG har ca. 3000 studenter og er lokalisert på Kallerud på Gjøvik.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2009.

Tittel på masteroppgave: Chameleon fields and gravitational waves.

Jobb: Det meste av tiden jobber jeg med doktorgradsprosjektet mitt, som går ut på å studere presipitater i aluminiumslegeringer. Men jeg har 25% arbeidsplikt (siden doktorgraden er på 4 år), så jeg er også gruppelærer i et fysikkemne for ingeniørstudenter ved HiG. Nivået tilsvarer omtrent det første fysikkemnet (grunnleggende mekanikk og elektromagnetisme) ved universitetet.

Relevans til studiet: Mye av den fysikken og matematikken, samt numeriske metoder som jeg har lært om i løpet av årene på universitetet kommer til god nytte. Selv om det er et annet område av fysikken jeg holder på med nå, så baserer det seg jo på mye av det samme som man lærer om i løpet av en bachelor eller master i astrofysikk (tenker da spesielt på temaer som kvantefysikk og statistisk fysikk).

Michael Katz:

Michael er prosedyredesigner i Avinor (avdeling teknisk og aeronautisk informasjon). Avinor har ansvar for statlige lufthavner og ansvar for flysikkerhetstjenesten i Norge, med kontrollsentraler i Oslo, Stavanger og Bodø.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2008.

Tittel på masteroppgave: Point source detection with wavelets applied on cosmic microwave radiation maps.

Jobb: Jobben går i hovedsak ut på å designe inn- og utflygingsprosedyrer for flyplasser i Norge etter internasjonale regelverk, men også utredning av hvilke steder som egner seg for nye flyplasser. Pilotene må vite hvor de skal fly når det er dårlig sikt, så vi gjør forhåndsarbeidet med å finne hindre og minstehøyder. Avhengig av flyets ytelse, hvilket navigasjonsfyr på bakken man flyr etter eller om det er satellitter man bruker, blir sikkerhetsmarginen i forhold til terreng ulik. Sluttproduktet er flere kart pilotene har med seg i cockpit for de forskjellige fasene av flygingen.

Relevans til studiet: Spesifikke ting jeg kommer på som har med realfag å gjøre er matematikk, statistikk og IT-ferdigheter. Ellers er det stort sett den akademiske utdannelsen generelt som kommer til nytte da det er mye analytisk tenkearbeid.

Haakon Aaarflot:

Haakon er petrofysiker i Statoil, Bergen. Statoil er et selskap som driver med olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har ca. 30 000 ansatte og er representert i nesten 40 land. 

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2008.

Tittel på masteroppgave: Massefunksjonen for galaksehoper, nøytrinomasser og inflasjon.

Jobb: Kort forklart har en petrofysiker ansvaret for datainnsamling når en borer gjennom reservoaret samt å beregne egenskapene til formasjonene en borer gjennom.

Relevans til studiet: Det mest nyttige jeg har tatt med meg fra utdanningen i astronomi, i tillegg til fysikk- og matematikkunnskaper er programmeringserfaring, modellbygging ut fra gitte data og en bedre forståelse av hvordan man løser generelle problemstillinger.

Anders Tangvald:

Anders er seniordataanalytiker i Omnicom Media Group.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2008.

Tittel på masteroppgave: The effect of galactic contamination on the largest scales in cosmic background radiation maps.

Jobb: Mediebyrået driver med strategisk rådgivning i forhold til markedsføring. Min avdeling arbeider med analyse, og måling av effekt av reklamekampanjer. Vi bruker en rekke verktøy for å gjøre dette, som spørreundersøkelser, fokusgrupper og medieovervåkning. Det mest spennende vi gjør, fra mitt ståsted, er økonometrisk modellering, hvor vi forsøker isolere de variabler som påvirker salg. Jobben innebærer en del programmering, for å automatisere rapportering. Dette skjer fortrinnsvis i Visual Basic.

Relevans til studiet: Programmeringsferdigheter er nok det viktigste, men matematikk og statistikk blir stadig viktigere i denne bransjen. Annonsering gjennom digitale plattformer har eksplodert, og disse kanalene gir tilgang til langt mer data om forbrukere enn de mer tradisjonelle mediekanalene. Dette stiller større krav til vår evne til å håndtere og analysere store datamengder, som en astrofysiker er ypperlig skikket til å gjøre. 

Christine Oppegaard:

Christine er avdelingsingeniør i Oslo kommune. Oslo kommune har ca. 48 500 ansatte og er en av landets største arbeidsgivere. Kommunen tilbyr et stort omfang av tjenester, bl.a. innen omsorg, utdanning, infrastruktur og kultur.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2007.

Tittel på masteroppgave: A systematic search for gravitationally lensed quasars.

Jobb: Jeg jobber med luftforurensning i Oslo. Jobben er variert og innebærer blant annet måling og rapportering, deltagelse i diverse utredninger og prosjekter knyttet til faget, samt offentlig forvaltning/saksbehandling.

Relevans til studiet: Realfagsstudiet har gitt meg relevant kompetanse innen blant annet måleteknikk, fysikk og kjemi (særlig knyttet til atmosfæren), statistikk, matematikk og datamodellering.

Marte Skogvoll:

Marte er forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FFI er et tverrfaglig institutt og gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2007. 

Tittel på masteroppgave: Hinode/EIS spectroscopy and modelling.

Jobb: Jeg jobber i et prosjekt som bidrar til operativ evaluering av Sjøforsvarets nye Skjold-klasse fartøyer. Arbeidet går i alt fra å planlegge hvordan tester skal gjennomføres, være med ut på tokt når testene gjennomføres og å analysere og dokumentere resultatene i etterkant av testene. Mitt ansvarsområde er innen våpen og sensorer som benytter det elektromagnetiske spekteret.

Relevans til studiet: Generell fysikk og matematikk, analytisk tenkemåte, programmering/databehandling, dokumentasjon av faglige resultater og sikkert mye mer.

Geir Emblemsvåg:

Geir er prosjektleder i Fronter-avdelingen til forlagshuset Pearson.

Bakgrunn: Hovedfag i astronomi i 2007.

Tittel på hovedfagsoppgave: Dynamic loops in a solar active region.

Jobb: De fleste prosjektene mine er utrulling av nye løsninger til storkunder, som innebærer å koordinere de som setter opp våre løsninger med tilsvarende prosjektgrupper hos andre av kundens leverandører. Jeg må også holde oversikten med budsjetter og ressursbruk.

Relevans til studiet: Av astronomiutdanningen er det spesielt de gode analytiske evnene jeg har mest bruk for. Som prosjektleder er den store utfordringen å forstå og planlegge hvordan gode leveringer kan sys sammen fra flere mindre systemer. Fokuset på detaljer og god presentasjon er også noe jeg har bruk for daglig.

Josefine Selj:

Josefine er postdoktor ved solavdelingen ved Institutt for energiteknikk (IFE). IFE er en internasjonal forskningsstiftelse for energi- og nukleærteknologi. Hovedkontoret er på Kjeller ved Lillestrøm.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2007. Doktorgrad.

Tittel på masteroppgave: Spectroscopic analysis of GRB 060526.

Jobb: Jeg jobber med solceller og målet er å utvikle teknologi som kan gi bedre og billigere solceller. Mer konkret er arbeidsoppgavene mine delt mellom å utføre forsøk i lab, karakterisere solcellene med forskjellig avansert måleutstyr, gjøre analyser av resultatene våre og skrive artikler om det vi har gjort. 

Relevans til studiet: For jobben min er det veldig viktig med den gode, generelle bakgrunnen i fysikk som man får fra en mastergrad i fysikk eller astrofysikk. Fagfeltet jeg jobber med nå er et stykke unna astrofysikk, men tenkemåtene er de samme og jeg har også stor nytte av det jeg har lært av programmering og numeriske metoder. jeg tok en doktorgrad innenfor solceller etter mastergraden og hadde stor glede av den treningen mastergraden gav i prosjektstyring, problemløsning og skriving.

Nina Lysfjord:

Nina er overingeniør i Statens vegvesen. Statens vegvesen har ca. 6000 ansatte. Etaten driver med planlegging, bygging, drift, vedlikehold, tilsyn og kontroll av veg, vegtrafikk og trafikksikkerhet. 

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2006.

Tittel på masteroppgave: AGN-selected clusters as revealed by weak lensing: MOSCA data.

Jobb: Jeg jobber med AutoPASS-systemet, som er elektronisk innkreving av bompenger. Dette innebærer en oppfølging av de eksisterende bomstasjonene i Norge og videreutvikling av kravspesifikasjoner innenfor AutoPASS, i tillegg til Europeisk samordning innen bompengeinnkreving. Arbeidsoppgavene mine er blant annet anskaffelse og etablering av nye bomstasjoner, oppfølging av kvaliteten på eksisterende bomstasjoner (at de er i henhold til kravene som er satt til dem), oppfølging av tiltrodd tredjepart for AutoPASS-systemet og innkjøp av AutoPASS-brikker.

Relevans til studiet: Generelle fysikk- og informatikk-kunnskaper, kvantitativ metode og statistikk. 

Jostein Riiser Kristiansen:

Jostein er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). HiOA er landets største statlige høgskole med ca. 16 000 studenter.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2006. Doktorgrad.

Tittel på masteroppgave: Massive neutrinos and cosmology.

Jobb: Jeg underviser forkursstudenter i fysikk og matematikk på ingeniørstudiet. Dette er studenter som mangler generell eller spesiell studiekompetanse fra videregående skole, og må ta disse fagene i forkant av eller i tillegg til vanlige ingeniørstudier. Mye av tiden går med til undervisning, forberedelser og kontakt med studenter. I tillegg har jeg 30% forskningstid som jeg kan bruke til å fortsette å være aktiv innen astrofysikk. Jeg har jeg kontakt med tidligere kollegaer ved UiO som jeg fortsatt har forskningssamarbeid med.

Relevans til studiet: Det viktigste er nok at jeg gjennom studiene hele tiden brukte et bredt spekter av matematiske metoder og fysiske teorier. Det gjør at jeg har et godt grunnlag for å undervise i generell matematikk og fysikk. I tillegg er problemene jeg jobbet med under master- og doktorgrad svært relevante for den forskningen jeg driver med i dag. Gjennom studiene opparbeidet jeg meg også en evne til å arbeide strukturert og analytisk, noe jeg selvfølgelig også har stor nytte av i denne jobben.

 

Jostein har også vært ansatt ved Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ved Andøya rakettskytefelt i Vesterålen. NAROM er et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å sikre rekruttering til norsk romvirksomhet og skape økt interesse for real- og teknologifag.

Jobb: Her arbeidet jeg med et undervisningsprosjekt under den europeiske romorganisasjonen ESA. Jeg arrangerte og gjennomførte videreutdanningskurs i romfart og astronomi for naturfagslærere i ungdomsskolen. Kursene jeg arrangerte var basert på mye fjernundervisning, og en god del av arbeidstiden gikk med til epostkontakt med studentene og til administrativ organisering av kursene. I tillegg brukte jeg tid på å planlegge og gjennomføre samlinger med studentene og å utvikle nytt undervisningsmateriell.

Relevans til studiet: Siden jeg underviste kurs om romfart og astronomi var selvfølgelig bakgrunnen min fra astrofysikk svært relevant for denne jobben. Nettverket av fagekspertise fra instituttet gjorde at jeg også visste hvem jeg skulle kontakte når jeg hadde faglige spørsmål eller trengte en ekstern foreleser til en av kurssamlingene.

Bjørn Inge Vik:

Bjørn Inge er senioranalytiker i Thomson Reuters.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2006.

Tittel på masteroppgave: Probing the cosmic web.

Jobb: Her jobber jeg i et team som spesialiserer seg på analyse av karbonkvotemarkedet i EU (EU ETS). Det innebærer blant annet å lage prognoser/modeller for CO2-utslipp i Europa. Vi analyserer også politiske dokumenter/uttalelser som kan påvirke markedet, f.eks. ved å forandre tilgangen på CO2-kvoter. Jeg jobber mest med det første. Kort og godt bestemme tilbud/etterspørsel i markedet.

Relevans til studiet: Først og fremst generell analytisk metode/tenkemåte pluss litt programmering. Trening i engelsk (først og fremst skriftlig) under masterstudiet har også kommet godt med.

Halvor Midthaug:

Halvor er realfagslektor ved Oslo handelsgymnasium (OHG). OHG er en videregående skole i Oslo og har ca. 900 elever.

Bakgrunn: Mastergrad i astronomi i 2006.

Tittel på masteroppgave: The anthropic principle: A holy grail or a dead end?.

Jobb: Underviser på videregående skole i følgende fag: fysikk 1, fysikk 2, naturfag, geografi og flere matematikkurs.

Relevans til studiet: Jeg underviser i fysikk, så deler av fysikken (herunder astrofysikk) og matematikken jeg lærte på universitetet brukes her. Ellers er det mest innlæringsmetoder som er relevant fra studietiden.

Martin Album Ytre-Eide:

Martin er rådgiver i Statens strålevern. Statens strålevern er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og er fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.

Bakgrunn: Hovedfag i astronomi i 2005.

Tittel på hovedfagsoppgave: Estimating cluster masses with gravitational lensing and photometric redshifts.

Jobb: Jeg jobber med marin og terrestrisk modellering i seksjon forskning. Har utviklet et program som beregner de langsiktige terrestriske miljøkonsekvensene i Norge etter et radioaktivt nedfall. Jobber også med å videreutvikle en marin modell. Begge modellene skrives i python, med koblinger til en relasjonsdatabase. Den terrestriske modellen har et stort fundament i geografiske data og modellen bruker geografiske funksjoner fra Grass (http://grass.osgeo.org/). Denne modellen har vært sentral i to konsekvensutredninger som vi har laget. Min kompetanse i gis, databaser og programmering gjør at jeg også trekkes inn i ulike prosjekter hvor jeg bidrar med databehandling og kartproduksjon.

Relevans til studiet: Som student programmerte jeg en del og tenkte ut lure løsninger på problemer, og det sammen med all fysikken jeg lærte, har jeg hatt stort utbytte av. Det å skrive hovedoppgaven på engelsk virket naturlig, men det ga meg likevel et løft i engelskkunnskaper som har kommet godt med.

 

Martin har også vært omviser på Norsk teknisk museumNorsk teknisk museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet ligger på Kjelsås i Oslo.

Jobb: Hadde omvisninger på museet for barneskoleelever.

Relevans til studiet: Grunnleggende realfag.

Tor Helge Huse:

Tor Helge er analytiker i If skadeforsikring. If er et nordisk forsikringsselskap med ca. 6900 ansatte. 

Bakgrunn: Hovedfag i astronomi i 2005.

Tittel på masteroppgave: Reconstructing the inflaton potential.

Jobb: Eg jobbar med å forstå kundar og kundeoppførsel statistisk. Eit døme kan vera å finna kva typar kundar (kundegrupper) som er høg risiko. Etterkvart blir det og modellering for til dømes å finna ut kva kundar som har stort sannsyn for å sei opp ei forsikring eller kjøpa nye forsikringar slik at ein eventuelt kan retta tiltak mot dei mest utsette.

Relevans til studiet: Programmering, numeriske metodar, statistikk, generell analyse og problemløysingserfaring.

 

Tor Helge har også vært forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)FFI er et tverrfaglig institutt og gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm. Jobb: Eg jobba mellom anna med elektromagnetiske effektar (typisk på elektronisk utstyr), å finna moglege motmiddel mot improviserte bomber (vegbomber) og ulike mindredødlege våpen.

Relevans til studiet: Fysikk-kunnskapar (spesielt elektromagnetisme), programmering og numeriske metodar.

 

Tor Helge har også vært feltgeofysiker hos ElectroMagnetic GeoServices (EMGS):

Jobb: Offshore på båt, ansvar for kvalitetskontroll og grunnleggjande analysar av innsamla data. Samt mykje praktisk arbeid, til dømes arbeid med elektronikk. Analyse av data, simulering og modellering.

Relevans til studiet: Fysikk-kunnskapar (spesielt elektromagnetisme), analyse, rapportskriving (frå arbeid med hovudfagsoppgåva), lab-kurs, modellering- og simuleringserfaring.

Anna Kathinka Dalland Evans:

Kathinka er formidlingskonsulent ved Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO.

Bakgrunn: Hovedfag i astronomi i 2003. Doktorgrad.

Tittel på hovedfagsoppgave: Deconvolution photometry of QSO 0957+561 A,B.

Jobb: Jeg har ansvaret for all utadrettet formidlingsvirksomhet ved instituttet, både rettet mot skoler og mot allmennheten. Jeg røkter instituttets nettsider, skriver/redigerer forskningsnyheter fra instituttet og prøver å selge nyhetene til pressen. Noen ganger er det omvendt, og journalister tar kontakt med meg fordi de ønsker kommentarer fra noen på instituttet til en sak de holder på å skrive. Jeg administrerer instituttets Facebook-side slik at instituttet skal være til stede i sosiale medier. Flere ganger i året organiserer jeg instituttets deltagelse på stand til ulike arrangementer både innenfor UiO og utenfor. Jeg svarer på henvendelser fra publikum på telefon/epost eller sender dem videre til riktig instans for det de lurer på. Det kan være alt fra spørsmål fra nysgjerrige astronomiinteresserte til elever som ønsker hjelp med et astronomiprosjekt, til filmteam som trenger assistanse til dokumentarprosjekter de holder på med. Jeg holder også noen populære foredrag om astronomi i ulike sammenhenger. I tillegg har jeg noen administrative oppgaver ved instituttet.

Relevans til studiet: En viktig del av jobben min er å holde seg oppdatert om det som skjer i astronomien generelt og på instituttet spesielt. Her er det veldig nyttig å ha bakgrunn i astronomi. I tillegg liker jeg å skrive nyhetssaker, og skriveerfaring fra både hovedfags- og doktorgradsarbeidet kommer godt med.

 

Kathinka har også vært forsker ved CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis), Biologisk institutt, UiO:

Jobb: På CEES jobbet jeg med populasjonsmodeller i marine økosystem, nærmere bestemt biomasseproduksjon av torsk, sild og lodde i Barentshavet. Jobben gikk ut på å tilpasse teoretiske populasjonsmodeller for marine økosystem til tilgjengelige data fra Barentshavet.

Relevans til studiet: Selv om forskningsobjektet på CEES var noe helt annet enn det jeg hadde drevet med i studiene (fisk versus galakser!), så var metodene veldig like. Jeg hadde et datasett som jeg skulle analysere ut ifra teoretiske modeller. Programmeringserfaring var også nyttig, og selv om programmene som ble brukt av biologene var andre enn dem jeg hadde brukt tidligere, var det likheter som gjorde at det var relativt enkelt å sette seg inn i de nye arbeidsmetodene.

Mari Anne Killie:

Mari Anne er forsker ved Meteorologisk institutt. Instituttet har ca. 440 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø, og driver bl.a. med værvarsling, meteorologiske observasjoner og forskning.

Bakgrunn: Hovedfag i astronomi i 2002. Doktorgrad. 

Tittel på hovedfagsoppgave: Models of stellar atmospheres: The formation of coronae. 

Jobb: Jeg jobber med satellittobservasjoner i Avdeling for Hav og Is. For å tolke observasjonene bruker jeg eksisterende dataprogrammer og skriver nye. Målet er å lage kryosfæreprodukter som snødekkekart og iskart. Disse produktene kan være med på å øke kvaliteten på varsling av vær, klima og miljø.

Relevans til studiet: Som student jobbet jeg mye med modellering, og den generelle programmeringserfaringen det ga har jeg hatt veldig stor nytte av. Evnen til å lese og forstå store koder er en viktig del av jobben min nå. Fysikken jeg har hatt mest direkte bruk for er strålingsfysikk.

Torstein Olsmo Sæbø:

Torstein er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FFI er et tverrfaglig institutt og gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm.

Bakgrunn: Hovedfag i astronomi i 2002.

Tittel på hovedfagsoppgave: Estimation the CMB power spectrum with the two-point angular correlation function.

Jobb: På FFI driver jeg på med utvikling av interferometrisk syntetisk apertursonar (som jeg også tok doktorgrad i). Det vil si en sonar med meget høy oppløsning og også evnen til å måle dybden på havbunnen. Arbeidet er en del av et større prosjekt der FFI sammen med Kongsberg Maritime (KM) utvikler en autonom undervannsfarkost (AUV) kalt HUGIN med en tilhørende sensorpakke. AUVen er spesialutviklet for sjøforsvaret, men har også mange andre bruksområder. Det som er veldig inspirerende er at sjøforsvaret spesifiserer et behov, FFI utvikler et konsept og software og KM bygger farkosten og sensorer. Alt skjer i tett samarbeid slik at vi får vært med på hele prosessen i en utviklingsfase. Arbeidshverdagen min består i hovedsak av programmering av software. Men siden jeg er på et stort institutt som FFI er det også satt av tid til kompetanseutvikling gjennom foredrag, samlinger og kurs. I tillegg er vi ofte ute på sjøprøver med KM eller sjøforsvaret. Vi prøver å være akademisk synlig og skriver relativt mange konferanseartikler, der vi også drar og presenterer arbeidet. Og innimellom (ikke så ofte som vi skulle ønsket) finner vi også litt tid til å skrive bl.a. journalartikler.

Relevans til studiet: De mest relevante tingene jeg lærte fra astronomistudiet mitt var programmering, numeriske metoder og generell fysikk. Med generell fysikk inngår evnen til å se på mekanismene i et problem og sette opp enkle ligninger for å beskrive effektene. Vi bruker i veldig stor grad forenklete modeller og løser sjelden tunge matematisk problemer. Da ender vi ofte opp med tilnærmelser eller numeriske løsninger. Programmeringserfaringen er også ekstremt verdifull. Når vi ansetter personer har vi to krav: De må kunne forstå og beskrive et problem (fysikk, mekanikk eller lignende) og de må kunne knotte (programmere). Når det gjelder de spesifikke problemstillingene jeg jobbet med på hovedfag så hadde jeg faktisk litt direkte nytte av noe av arbeidet. Men det er egentlig underordnet, for har man den generelle fysikk- eller astrofysikkbakgrunnen (jeg ser på de som like verdifulle), så setter man seg fort inn i alle problemstillingene vi jobber med til daglig. Det er de generelle metodene og evnen til å arbeide med en stor problemstilling og dokumentere resultatet som har vært viktigst å ta videre.

Studere astronomi/astrofysikk?

Astronomi er en av de eldste vitenskapene i vår sivilisasjon og handler om universets struktur og utvikling. Astronomi og astrofysikk omfatter studiet av himmellegemer og fenomener utenfor jordens atmosfære og hvordan disse påvirker hverandre. 

Institutt for teoretisk astrofysikk i sosiale medier