CodS: Restoring and management of cod (completed)

Restoring and management of cod in in Skagerrak/Kattegat

About the project

Swedish: Torsk är en av Skagerraks och Kattegatts viktigaste fiskarter. Dels utgör den en väsentlig resurs för yrkesfiske och sportfisk, och dels visar senaste forskning att den är en mycket viktig ”top-down” reglerande faktor i kustområden och där motverkar effekter av övergödning. Torsken bidrar härmed med stora socioekonomiska värden och är en av de viktigaste nyckelarterna i Skagerraks kustområden. I tidigare projekt finansierat av Interreg IIIA har forskare visat att torsken i Skagerrak till stora delar består av ”lokale bestander med en svært begrenset geografisk utstrekning (30-60 km). Disse lokale bestandene virker å være assosiert med spesifikke fjordsystemer, slik som Gullmarsfjorden og Oslofjorden. De lokale bestandene opprettholdes trolig fordi kysttorsken er svært stasjonær, og fordi eggene holdes tilbake i stillestående vannmasser inne i fjordene slik at avkom fra ulike bestander ikke blandes.” I projektrapporten konstateras också att ”dersom man fisker ned en lokal bestand så kan det ta relativt lang tid å bygge den opp igjen, fordi det ikke uten videre vil tilføres ny torsk fra andre områder.” Vidare konstateras att ”Det er også viktig å sikre den genetiske diversiteten som de lokale bestandene representerer. Lokale bestander fungerer til en viss grad som uavhengige enheter, og bør forvaltes deretter”, vilket inte sker idag utan Skagerrak torsken ingår som del i Nordsjökvoten av torsk. Något som kompliceras av att Nordsjölarver också blandas med fjordtorsken under sin uppväxt men inte bidrar till rekryteringen av fjordarnas lokala bestånd. Också detta ett resultat ifrån tidigare Interreg projektet där man konstaterar att: ”Gemensamt för fiskarna är att de söker sig till den plats där de själva är födda när det är dags att reproducera sig. Att fisk vidtar lekvandringar till den plats där de är födda är väl känt hos t. ex. lax, men har inte vetenskapligt påvisats hos torsk tidigare. En förklaring till varför larvdriften från Nordsjön till Skagerrak inte bidrar till ett livskraftigt kustbestånd är sålunda att torsk vandrar tillbaka till Nordsjön innan den är stor nog att fiskas utmed kusten.” Utmed norska sörlandskusten finns idag flera fjordbestånd av god status men situationen i östra Skagerrak och i delar av Kattegatt (samt Limfjorden) är nästan katastrofal. Här finns endast rester av lokala bestånd kvar eller inga alls. En undersökning som fiskeriverket i Sverige genomfört har visat att lekmogen torsk idag endast förekommer i två av östra Skagerraks fjordar.
 
Torsk har sedan historisk tid utgjort en mycket viktig resurs för Skagerrak/Kattegatts kustsamhällen, och insikten vi har idag om att livskraftiga torskbestånd kan ha en nyckelroll för flera viktiga kustnäringar, såsom småskaligt yrkesfiske, fisketurism och besöksnäringen i stort. Andra socioekonomiska värden inkluderar
rekreation och livskvalitet. Torskens roll som objekt för sportfiske kan ha en stor potential och dess roll i bevarande av attraktiva badvikar bidrar till höga naturvärden och därtill hörande besöksnäring. I de områden i Skagerrak där idag torsk saknas helt eller nästan helt bör åtgärder sättas in för att återskapa dessa värden. Där goda fjordbestånd finns kvar behövs ett vetenskapligt underlag för en långsiktigt hållbar förvaltning. Syftet med detta projekt är att ta fram det vetenskapliga underlag som krävs för en långsiktigt hållbar förvaltning, och detta underlag ska också inkludera en detaljerad plan för konkreta åtgärder för restaurering av förlorade torskbestånd.

Financing

Interreg IV A Öresun-Kattegat-Skagerrak

Cooperation

Institute of Marine Research.

Tools

Tags: Nordic
Published Dec. 3, 2014 2:11 PM - Last modified Oct. 15, 2019 1:16 PM

Participants

Detailed list of participants