Disputas: Thomas Bjellaas

Cand. scient. Thomas Bjellaas ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Biomarkers of dietary exposure to acrylamide

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Docent Margareta Törnqvist, Institutionen för miljökjemi, Stockholms universitet
Professor Peter Hemmersbach, Aker Universitetssykehus, Oslo
Professor Walter Lund, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Tyge Greibrokk

Veileder:  Professorene Georg Becher og Elsa Lundanes

Sammendrag

I 2002 ble det kjent at en del stivelsesrike, varmebehandlede matvarer inneholder stoffet akrylamid, som kan være kreftfremkallende og skade arvestoffet. Undersøkelser i flere land har vist at potetchips, pommes frites og enkelte typer kjeks inneholder mest akrylamid, men stoffet er også påvist i mindre mengder i kaffe, brød, knekkebrød, lompe og andre stekte matvarer. Nivået av akrylamid i de enkelte matvarer kan variere ganske betydelig, og det er vanskelig å beregne inntaket av akrylamid gjennom maten. Vitenskapskomitéen for mattrygghet, VKM, anslår at akrylamid kan forårsake omkring 30 krefttilfeller pr. år i Norge. Dette utgjør omtrent 1 % av de krefttilfeller som kan skyldes kostholdet. For å forbedre grunnlaget for risikovurderingen er det derfor ønskelig å kunne måle opptak av akrylamid gjennom analyse av blod og urin fra mennesker.

Bjellaas har utviklet metoder for bestemmelse av omsetningsprodukter av akrylamid i blod og urin fra mennesker. I dyreforsøk er det vist at akrylamid skilles ut som nedbrytningsprodukter i urin i løpet av to døgn. Mus ble gitt flatbrød, stekt ved ulike temperaturer, for å kunne måle opptaket av akrylamid via mat. Det ble funnet at akrylamid ble fullstendig tatt opp i organismen, og det ble vist en klar sammenheng mellom mengde akrylamid i fôret og mengden som ble utskilt i urin. En undersøkelse bestående av 50 personer som har gitt detaljerte opplysninger om deres kosthold ble gjennomført. Blod- og urinprøver ble analysert for henholdsvis akrylamid bundet til hemoglobin i blod og utskillelsesprodukter av akrylamid i urin. Det ble funnet at enkelte faktorer i maten, som kaffe, potetgull og flatbrød, hadde stor betydning for akrylamidinntaket. Det ble også funnet at røyking bidro vesentlig til akrylamideksponeringen.

Doktorarbeidet er gjennomført innen fagfeltet analytisk kjemi ved Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Analyseteknikken væskekromatografi med massespektrometrisk deteksjon har vært sentralt i arbeidet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Trine-Lise Knudsen.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:14