Disputas: Vidar Bjørnstad

Cand. Scient. Vidar Bjørnstad ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthesis of Spirane-bridged Oxo-fluorenones for the Study as Ligands in Semi-metallocenes

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Yngve Stenström, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås
Førsteamanuensis Odd Reidar Gautun, NTNU, Institutt for kjemi, Trondheim
Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  professor Tyge Greibrokk

Veileder:  Kjell Undheim / Jan Skramstad

Sammendrag

Doktorgradsarbeidet som presenteres er innenfor fagfeltet syntetisk organisk kjemi og er utført på Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Forskningen har vist at et metall kan bindes av en helt ny type kompleksdannere. Disse kompleksdannerne er bygget opp slik at metallatomet som fanges pakkes inn i et svært stivt rammeverk. Rammeverket vil nå bestemme metallets egenskaper samtidig som det virker beskyttende Disse effektene gjør i sum at metallet kan tvinges til å utføre kompliserte kjemiske reaksjoner på andre kjemiske forbindelser uten selv å ødelegges i prosessen. Denne type katalysatorene er i første rekke tenkt benyttet for å oppnå nye polymere plastmaterialer med høy hardhet og høye smeltepunkt, men har også et potensiale som et mer generelt verktøy innen kjemisk og farmasøytisk industri.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Briceno.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:14