Disputas: Harald Fjeld

Cand. Scient. Harald Fjeld ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ionic transport in atomic and nanodimensional structures in oxides

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Senior Lecturer/PhD Peter Slater, School of Chemistry, University of Birmingham, UK
Senior Lecturer/PhD Roger De Souza, Institut flir Physikalische Chemie, Rheinisch-Westphalische Technische Hochschule (RWTH) Aachen University, Germany
Associate Professor Ola Nilsen, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Professor Truls Norby, førsteamanuensis Reidar Haugsrud og professor Svein Stølen

Sammendrag

Mange protonledende faststoff-elektrolytter når ikke sitt fulle potensial som energieffektive alternativer til forbrenningsmotorer fordi positive ladninger hoper seg opp i korngrensene til disse keramiske materialene. Dette hevder Harald Fjeld i sin doktorgradsavhandling som har blitt utført ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.
Oksider som kan lede ioner, som for eksempel protoner, kalles gjerne for faststoff-elektrolytter og er viktige bestanddeler i energieffektive batterier og brenselsceller. Disse oksidene består av små korn, og i sitt arbeid har Fjeld undersøkt hvorfor korngrensene reduserer effektiviteten til protonledende brenselceller. Basert på elektriske målinger og undersøkelser i elektronmikroskop foreslår Fjeld at det i korngrensenes umiddelbare nærhet er betydelig færre protoner enn i midten av kornene og at dette øker den totale elektriske motstanden til oksidet.
I sitt arbeid har Fjeld også undersøkt hvordan små forandringer i atomenes plassering påvirker hvor fort et proton beveger seg gjennom et oksid. Ved å tolke elektriske målinger på en ny måte har Fjeld funnet ut at hastigheten til protonet avtar når atomene står plassert mer usymmetrisk i forhold til hverandre. Denne konklusjonen støttes av teoretiske kvantemekaniske beregninger som har blitt utført i samarbeid med andre forskere ved toppforskningsmiljøet Funksjonelle EnergiRelaterte Materialer i Oslo (FERMiO).

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:35 - Sist endret 13. apr. 2012 10:15