Disputas: Harald Halvorsen

cand.scient. Harald Halvorsen ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): 2,2'-Bithienyl in the synthesis of some oligothiophenes

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Per Carlsen, Institutt for kjemi, NTNU
Professor Rolf Carlson, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø
Professor Elsa Lundanes, Kjemisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor Rolf Vogt

Veileder:  Professor Jan Skramstad

Sammendrag

Denne oppgaven er utført ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo under veiledning av professor Jan Skramstad.

Arbeidet har foregått innen fagområdet organisk kjemi i forskningsgruppen for Syntese og molekylstruktur ved instituttet. Det har gått ut på å syntetisere og karakterisere oligomere tiofenforbindelser. Det er kjent at slike molekyler kan benyttes som halvledere og at de kan ha såkalte ikke-lineære optiske egenskaper. Målet for oppgaven har vært å komme frem til nye syntesemetoder for denne gruppen forbindelser.

Spesielt har målet vært å fremstille forbindelser med såkalt stjernestruktur og konjugerte oligotiofener med push-pull substituenter samt tetrasubstituerte etener. Det er kjent fra litteraturen at dette er grupper av forbindelser som har interessante muligheter både når det gjelder elektrisk ledningsevne og optiske egenskaper.

Det har blitt utviklet en ny syntesemetode for bis(2,2'-bitienyl)metaner ved å reagere 2,2'-bitienyl med aldehyder i etylenglykol. Forbindelsen faller ut av løsningsmiddelet nesten helt rent. Disse molekylene er interessante siden de har en stjernestruktur. Den ene av disse forbindelsene ble brukt til å lage flere stjerneformede molekyler via koblingsreaksjoner. Spesielt interessant var det at to av disse molekylene viste seg å danne stabile radikaler ved kontakt med luft.

Det er også utviklet en ny metode til å syntetisere substituerte 5-metylen-tiofen-2(5H)-oner, disse molekylene har push-pull struktur. Her var en metoksysubstituert forbindelse spesielt interessant.

Ved å bruke McMurry reaksjonen ble tetrasubstituerte etener syntetisert på en ny og effektiv måte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:37 - Sist endret 13. apr. 2012 10:15