Disputas: Christopher Harman

Cand. Scient. Christopher Harman ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Passive Sampling Methods for the Measurement of Organic Chemical Contaminants and Application to Monitoring Discharges of the Offshore Industry

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Graham Mills , School of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Portsmouth, UK
Ph.D. Toril Inga Røe Utvik, StatoilHydro Forskningssenter, Stjørdal
Professor Rolf Vogt, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas:  professor Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Dr. Merete Grung (NIVA), Prof. Knut Erik Tollefsen (NIVA/UmB), Prof. Pål Molander (NIVA/ STAMI)

Sammendrag

Rutine utslipp fra den norske oljeindustrien i Nordsjøen er blant de reneste i verden. Mens konsentrasjonen av olje i utslippene er relativ lav, er de totale utslippene store, og mange forbindelser er tilstede som har påviste effekter på marint liv. Gjennom nye prøvetaknings metoder (passiv prøvetakning) har vi målt forhøyet, men svært lave, konsentrasjoner av en viktig gruppe miljøgifter – alkylfenoler. Disse kan bl.a. påvirke kjønn og reproduksjons systemer blant marint dyreliv. Slike følsome teknikker er nødvendig for å kunne måle de lave konsentrasjonene som er funnet rundt oljeplattformene, og for å prøve å finne ut av konsekvensene for miljø.

Den tradisjonelle måten å ta vannprøver på, består i å sende ut en person med en flaske. Dette bare gir et øyeblikksbilde av situasjonen i vassdraget eller havområdet akkurat der og da. Derfor er passive prøvetakere en teknologi som er i sterk vekst: De kan settes ut og registrere forurensninger i flere uker av gangen, før de hentes inn for analyse i laboratoriet. Prøvetakerne gir dermed et godt inntrykk av miljøtilstanden over en lengre periode. – Det er tre hovedpoenger med de passive prøvetakerne. De måler en gjennomsnittskonsentrasjon over lengre tid, de tilsvarer en større vannprøve som gjør det mulig å registrere lavere forurensningsnivåer, og de registrerer bare forurensninger som er oppløst i vannet og derfor biologisk tilgjengelig. Vi får med andre ord mye mer presis informasjon om konsentrasjoner av miljøgifter i vannet uten at analysekostnadene stiger.

Gjennom denne NFR fundert doktorgrads prosjekt ”PASSIMPACT” har vi gjennomført flere laboratorieforsøk på NIVA (Norsk Institutt for Vann Forskning), for å studere opptak av en rekke av utvalgt miljøgifter i noen prøvetakere. På bakgrunn av disse laboratorieforsøkene er det nå mulig å beregne konsentrasjonen av miljøgiftene i vann.

Et ikke olje relatert eksempel er en forbindelse kalt tributyltinn (TBT). Dette stoffet var tidligere brukt som bunnstoff på båter og kan medføre reproduksjons problemer blant marint dyreliv ved meget lave konsentrasjoner. Mens de fleste av oss har en forhold til utrykk ”promille”, er deler per tusen milliarder, litt vanskeligere å forstå, men det er akkurat slike konsentrasjoner av TBT vi trenger å male. Så hvis vi sier at oljefondet er på et par tusen milliarder kroner, så trenger vi å kunne finne et par svarte kroner blant dem. Noe som er vaskelig med tradisjonelle metoder. Men med bruk av passiv prøvetakning og resultater fra doktorgraden, kan vi nå maler ned til et niva som tilsvare ”noen øre” i dette eksempel. Dette betyr at vi kan bl.a. bruke disse teknikkene til å oppfylle overvåknings krav i det Europeiske Vann Direktiv.

Pga denne fordelen med bedre resultater med reduserte utgifter, kommer passiv prøvetaking til å bli mer og mer brukt i årene som kommer. Med disse resultatene er vi noe nærmere å kunne ta de i bruk rutiner for overvåking av vannkvalitet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Astrid Waaler Kaas.

Publisert 30. mars 2012 15:37 - Sist endret 13. apr. 2012 10:15