Disputas: Petter Kristian Køber

Cand.scient. Petter Kristian Køber ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Domain Construction on Domain Representable Spaces

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Andrej Bauer, University of Ljubljana
Professor Dieter Spreen, University of Siegen
Professor Herman Ruge Jervell, University of Oslo

Leder av disputas:  Professor Tom Lindstrøm

Veileder:  Dag Normann (hovedveileder) og Lars Kristiansen (medveileder)

Sammendrag

I praktiske anvendelser av matematikk spiller representasjoner ofte en sentral rolle, og det er naturlig å klassifisere ulike matematiske strukturer etter hvor gode representasjoner man kan oppnå for dem. Ett viktig matematisk verktøy for representasjoner er algebraiske domener, og studien av disse kaller vi domeneteori.

I denne avhandlingen vises det hvordan ulike velkjente resultater fra domeneteori kan overføres til andre grener av matematikken ved hjelp av representasjoner.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagfeltet matematisk logikk og inngår som en del av prosjektet Computability and Complexity in Type Theory, støttet av Norges forskningsråd. Arbeidet med avhandlingen er utført over en fireårsperiode ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo, med et ti måneders opphold ved Swansea University i Wales.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Robin Bjørnetun Jacobsen.

Publisert 30. mars 2012 15:40 - Sist endret 13. apr. 2012 10:17