Disputas: Raymond Olsen

cand.scient. Raymond Olsen ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Exposure to dialdehydes – DNA adduct characterization and development of analytical methodologies

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Jan Olov Levin, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
Professor II Peter Hemmersbach, Aker Universitetssykehus, Oslo
Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Carl Henrik Gørbitz

Veileder:  Pål Molander, Steinar Øvrebø, Elsa Lundanes, Tyge Greibrokk

Sammendrag

Bruken av kjemikalier i industrien er i stadig forandring. Nye kjemikalier blir utviklet, produksjonsprosesser og produkter endres, og lovgivningen som regulerer eksponeringen oppdateres. I tillegg kan substitusjon av skadelige kjemikalier introdusere kjemikalier til arbeidsatmosfæren hvor det finnes begrensede data om helseeffekter på mennesker. Mennesker blir potensielt eksponert for en rekke kjemiske forbindelser gjennom deres arbeid, for eksempel ved inhalering av forurenset arbeidsatmosfære. For å kunne måle og kontrollere eksponeringen for disse kjemikaliene i arbeidsatmosfæren er det nødvendig å utvikle prøvetakingsmetodikk, samt spesifikke og følsomme analysemetoder.

Aldehyder er en gruppe reaktive organiske forbindelser med egenskaper som gjør noen av dem til viktige industrikjemikalier. Lav-molekylære aldehyder (f.eks. formaldehyd, acetaldehyd og acrolein) har vist seg å være genotoksiske eller mutagene i forskjellige testsystemer in vitro, og har derfor blitt mistenkt for å ha et karsinogent potensial. Det økte fokuset på disse aldehydene har ført til økt interesse for de potensielle karsinogene egenskapene til andre aldehyder som for eksempel glyoksal og glutaraldehyd.

Olsen har i sitt doktorarbeid fokusert på å finne potensielle biomarkørkandidater for biologisk overvåkning av eksponering for aldehydene glyoksal og glutaraldehyd i arbeidsatmosfæren. Aldehyder kan reagere med biologiske makromolekyler som proteiner og DNA, og danne addukter. I arbeidet med å finne egnede biomarkørkandidater har dannelse av DNA addukter i reaksjoner mellom aldehydene glyoksal og glutaraldehyd og DNA blitt studert. Flere tidligere ukjente addukter har blitt isolert og strukturbestemt ved hjelp av spektroskopiske og spektrometriske metoder.

Olsens doktorgradsarbeid har resultert i flere potensielle biomarkørkandiater og en følsom og spesifikk analysemetode basert på kapillær væskekromatografi med massespektrometrisk deteksjon (µLC-ESI-MS) har blitt utviklet for bestemmelse av et glyoksal-DNA addukt i DNA hydrolysat løsninger. I tillegg har Olsen utviklet prøvetakingsmetodikk for bestemmelse av aldehydet glyoksal i luft.

Doktorarbeidet er gjennomført innen fagfeltet organisk analytisk kjemi ved Avdelingen for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, Statens arbeidsmiljøinstitutt og ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Briceno.

Publisert 30. mars 2012 15:47 - Sist endret 13. apr. 2012 10:18