Disputas: Marcin Włodzimierz Wojewodzic

Master of Science Marcin Włodzimierz Wojewodzic ved Biologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Somatic growth in invertebrates: physiological effects of temperature and food stoichiometry

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Tron FredeThingstad, Institute of Biology, University of Bergen, Bergen, Norway
Professor Maarten Boersma, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Helgoland, Germany
Associate Professor Josefin Titelman, University of Oslo, Department of Biology, Oslo, Norway

Leder av disputas:  Professor Trond Schumacher

Veileder:  Tom Andersen, Dag O. Hessen, Hans P. Leinaas

Sammendrag

Økt luftforurensning fra industri og forbrenningsprosesser gir økt innhold av reaktivt nitrogen i lufta. Denne ”ekstra” nitrogentilførselen transporteres med luftstrømmer over landegrenser og ender til slutt opp i norske innsjøer. Økt nitrogentilførsel endrer innsjøenes økologiske prosesser og kan observeres som en gradient fra sørvest (forurenset) til nordøst (rent).

Med en ny metode utviklet ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo, studerte vi hvilke fysiologiske endringer i innsjøplankton denne gradienten i nitrogentilførsel medfører. Alle levende organismer inneholder nitrogen og fosfor, og må ha disse to elementene i bestemte mengdeforhold. Ekstra nitrogen fra atmosfærisk nedfall kan stimulere til økt vekst, men siden norske innsjøer generelt er fattige på fosfor vil både dyr og planter kunne bli enda mer begrenset av fosfor ved økt nitrogentilførsel. I et desperat forsøk på å få nok fosfat, vil dyrene produsere mer av enzymet alkalisk fosfatase – et enzym som ”klipper ut” normalt ikke-tilgjengelige fosfatmolekyler fra organiske forbindelser som finnes i vannet.

Dette arbeidet er en del av et større prosjekt som har fokusert på effekten av temperatur og fosformengden i påvirker vekst og fosforbegrensning av dyreplankton. Prosjektet har utviklet ny biokjemisk metodikk for analyse av vekst og fosforbegrensing, og en hovedkonklusjon fra studiene er at man ser en økt risiko for fosforbegrensning med økt temperatur og økt nitrogentilførsel.

Med tanke på økt gjennomsnittstemperatur som en følge av klimaendringer og økt menneskeskapt nitrogentilførsel, tyder våre resultater på at det er grunn til å forvente endringer både i artssammensetning og produktivitet i norske innsjøer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Gry Slettner Windsland.

Publisert 30. mars 2012 15:53 - Sist endret 13. apr. 2012 10:21