Disputas: René Christian Castberg

M.Sc. René Christian Castberg ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Impact of electric fields on the alignment of clay particles"

 

René Christian Castberg

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Eli Olaug Hole, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

I dette studiet har vi brukt et elektrisk felt til å posisjonere og innrette leire og polyetylen partikler i en ikke ledene væske. Prosjektet består av tre hoved deler.

I den første delen ser vi på hvordan elongerte leirpartikler oppfører seg under påvirkning av et oscillerende elektrisk felt. Responsen til leirpartiklene fra det elektriske feltet er målt ved ulike viskositeter, frekvenser og feltstyrker. Fra eksperimentene kan vi konkludere med at partiklene innretter seg i det elektriske feltet med en rate proporsjonalt med feltstyrken kvadrert og lineært proporsjonalt med viskositeten. Vi fant ingen sammenheng mellom rotasjons-innrettingen og den påførte feltfrekvensen. Videre har vi sett at ved adsorpsjon av vann vil innrettingen skje raskere på grunn av polariseringen av vannet. Målet ved studiet var å forstå prosessen bak innretningen av leirpartikler og mulighetene til å forbedre de elektroreologiske egenskaper av en blanding av leire pulver og olje, dvs. muligheten til å endre viskositeten ved en påført elektrisk felt.

Vi har demonstrert at vi kan lage en kompositt material ved å opplinjere leire partikler i  parafin voks. Ved bruk av røntgen spredning målte vi innrettingen av leirpartiklene i parafinvoks i flytende og fast form. Innrettingen skjer først når voksen smelter og vedlikeholdes så lenge feltet er påført, med en liten nedgang i innrettingen når voksen størkner. På grunn av den flytende parafin voksen tar det lang tid å dehydrere partiklene, og enda lengere tid å hydrere etter at voksen er i fast form ved romtemperatur og -luftfuktighet.

Til slutt viser vi en metode for å fabrikkere dråper med partikler på overflaten som kan brukes til å lage avanserte emulsjoner og dråper som kan brukes som mal til videre utvikling. Vi har også vist at det er mulig å masseprodusere disse dråpene. I vårt tilfelle bruker vi et elektrisk felt til å styre leire og polyetylen partikler for å lage forskjellige strukturer på overflaten av dråpene.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 5. juni 2014 12:32 - Sist endret 5. juni 2014 12:32