Disputas: Ingrid Helen Ryste Hauge

Cand. scient Ingrid Helen Ryste Hauge ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Technical quality control in the Norwegian Breast Cancer Screening Program with focus on radiation doses"

Ingrid Helen Ryste Hauge

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Eva Lund, Linköping University, Sweden
  • Professor II Tor Wöhni, Norwegian Radiation Protection Authority, Norway
  • Professor Ørjan Martinsen, University of Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Jøran Moen

Veileder

  • Førsteamanuensis Hilde M. Olerud
  • Professor Solveig Hofvind
  • Førsteamanuensis Audun Sanderud
  • Professor Eli Olaug Hole

Sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og tar livet av ca. 600 kvinner årlig i Norge. Formålet med mammografiscreening er å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt, og derigjennom redusere dødeligheten. Fordi man screener store grupper av friske kvinner for å finne de syke, er det ekstra strenge krav til kvaliteten i programmet. Bildekvaliteten må være god og stråledosene må holdes så lave som mulig, siden stråledosene man får ved denne røntgenundersøkelsen i seg selv kan bidra til økt risiko for å få brystkreft.

I sin avhandling fro graden PhD har Ingrid Helen Ryste Hauge fokusert på beregning av stråledoser og risikoestimater i det offentlige Mammografiprogrammet som inviterer kvinner mellom 50 og 69 år til bryst-screening. Det er bred enighet om at høye doser kan gi kreft senere i livet, mens effektene av de lave dosene man får ved mammografi er svært omdiskutert. Kandidaten har benyttet en modell som antar at det er en lineær sammenheng mellom stråledose og sannsynligheten for å fremkalle kreft. Den økte kreftrisikoen man kan få ved en mammografiundersøkelse er i denne studien vurdert å være minimal. Estimatene hennes er et innspill i debatten om nytten av mammografiscreening.

I Mammografiprogrammet har det vært en gradvis utskiftning av analogt utstyr med digitalt utstyr, noe som har innvirket på stråledosene. Stråledosene fra digitalt utstyr gir i snitt lavere dose enn fra analogt utstyr, men dette avhenger av valg av leverandør og teknologi, og av innstillingen på mammografiapparatene.

Beregning av stråledose baserer seg på den komprimerte brysttykkelsen, som oppgis på mammografiapparatets display. Tidligere studier har vist at oppgitt og reell komprimert brysttykkelsen ikke nødvendigvis er sammenfallende. Kandidaten har vært med å utvikle en ny og enkel metode for å måle reell komprimert brysttykkelse. Resultatene viser at det er ganske store avvik mellom oppgitt og reell komprimert brysttykkelse. Dette fører igjen til usikkerhet når man skal beregne stråledosene.

Ved overgang fra analogt til digitalt mammografiutstyr var det nødvendig å etablere et nytt diagnostisk referansenivå for stråledosene, til bruk når man skal sammenligne dosenivået for de enkelte mammografiapparatene. Det foreslås å benytte referansenivå som er karakteristisk for de ulike leverandørene og teknologiene, siden dosene varierer en del for ulik leverandør og teknologi.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 28. feb. 2014 08:30 - Sist endret 5. juni 2020 15:06