Disputas: Fredrik Jensen

Master i realfagutdanning Fredrik Jensen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "The Role of Recruitment Initiatives in Young People's Choice of STEM Education"

 

Fredrik Jensen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Jennifer DeWitt, Centre for Research in Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics, King’s College London, UK

    Dr. Maria Andreé, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapämnenas didaktik, Stockholms universitet, Sweden

    Dr. Sonja M. Mork, Naturfagssenteret, University of Oslo, Norway

Leder av disputas

Professor Clas Persson

Veileder

  • Prof. Ellen K. Henriksen
  • Rolf Vegar Olsen, ILS

Sammendrag

Temaet for Fredrik Jensens PhD-avhandling er betydningen av ulike rekrutteringstiltak for unges valg av realfaglig utdanning. Avhandlingen består av fire artikler som omhandler hvilke faktorer studenter oppgir som viktige for sitt valg av realfaglig utdanning generelt og mer spesifikt hvilken betydning konkrete rekrutteringstiltak kan ha for dette valget.

I den første artikkelen var interesse det vanligste svaret når norske, danske og engelske førsteårsstudenter i realfag ble bedt om å skrive hvorfor de hadde valgt studiet de hadde startet på. Videre ble familie, erfaringer fra skole, populærvitenskap og fritidsaktiviteter nevnt som viktige inspirasjonskilder. Noen studenter beskrev konkrete rekrutteringstiltak som inspirerende. Den andre artikkelen undersøkte blant annet hvilke informasjons- og inspirasjonskilder som var viktige for norske førsteårsstudenters valg av realfag i høyere utdanning. Her oppga nesten alle å ha besøkt universitetenes og høgskolenes nettsider, mens relativt få oppga å ha besøkt eksterne kampanjenettsider. Nesten ingen oppga rådgiver som inspirasjonskilde, men vesentlig flere var inspirert av populærvitenskap.

Den tredje og fjerde artikkelen undersøkte to konkrete tiltak: Et tiltak hvor elever drar til universitetet på realfagstreninger som blir ledet av studenter, og et arrangement hvor jenter som har valgt matematikk og fysikk i videregående skole, reiser til et universitet for å få informasjon om realfagsstudier. Resultatene viser blant annet at elever setter pris på møtet med universitetsstudenter, blant annet fordi studentene fungerer som rollemodeller og kan gi dem troverdig informasjon om hvordan det er å studere realfag i høyere utdanning. Resultatene viser også at det å fortelle elever at realfagsstudier krever mye tid og arbeid, ikke trenger å føre til lavere mestringsforventning, dersom elevene samtidig blir presentert for strategier for å håndtere arbeidet.

Utdanningsvalg er en kontinuerlig prosess. I diskusjonen av resultatene, poengterer Jensen at rekrutteringstiltak bør gi realistisk informasjon om mulighetene som finnes, for å bidra til at elever/studenter tar mer velinformerte valg. Slik kan rekrutteringstiltak bidra til at flere studenter fullfører realfagsutdanningene de starter på.

 

For mer informasjon

Kontakt ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 12. feb. 2016 16:22 - Sist endret 12. feb. 2016 16:23