Statutter for organisering av fagutvalg ved Fysisk institutt

I. Formål

§ 1. Disse reglene viker for statutt for organisering av studentene ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, vedtatt på allmøte 14. november 2018.

§ 2. Fagutvalget heter Fysisk fagutvalg (FFU). Det har som formål å ivareta og fremme de interessene studentene ved Fysisk Institutt har i henhold til ledelsen for Instituttet, fakultetet og Universitetet i Oslo generelt. Fagutvalget er et studentorgan av studenter, for studenter ved Fysisk Institutt.

II. Allmøtet

§ 3. Et allmøte skal meldes minst 14 dager i forveien. Dato for allmøtet vedtas av fagutvalget, eller når minst 10 prosent av studentene ved Instituttet krever det. Som student ved Instituttet regnes her FA/FAM- og Elite/ELDAT-bachelorstudenter, Fysikk- og ELDAT- masterstudenter, samt studenter som tar fysikkemner. Allmøtevedtak - bortsett fra statuttendringer - gjøres med simpelt flertall.

III. Valg og medlemmer

§ 4. Fagutvalget skal helst ikke ha mindre enn 7, og ikke flere enn 15 medlemmer. Dersom det er nødvendig, kan det vedtas at fagutvalget kan supplere seg selv utover dette. Det skal etterstrebes en kjønnsbalanse i fagutvalget der ingen kjønn utgjør mer enn to tredjedeler. Ved valg skal dette være førende såfremt det er mulig.

§ 5.1. Fagutvalget blir valgt av et allmøte for de studentene som studerer ved Fysisk institutt. Dersom flere enn 15 kandidater stiller til valg, blir det valg ved avstemning. Valg avholdes som urnevalg med mindre allmøtet enstemmig vedtar noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg.

§ 5.2. Medlemmene har normalt en funksjonstid på ett år, men den som har vært medlem i minst ett år, kan la seg gjenvelge for ett semester. Dersom man har vært leder av fagutvalget i ett år kan man benytte seg av en lesesalsplass på Lille Fysiske Lesesal påfølgende semester.

§ 5.3. På et allmøte skal det avtroppende fagutvalget legge fram semesterberetning.

§ 5.4. Det skal holdes to allmøter i året, ett i starten av høstsemesteret og ett i starten av vårsemesteret. Omtrent halvparten av fagutvalgsmedlemmene blir valgt hver gang. Allmøtet velger hver høst et styre bestående av leder, nestleder og sekretær, som sitter for ett år av gangen. Utover dette konstituerer fagutvalget seg selv etter valgallmøtet.

§ 5.5. Til sammen har de to bachelor- og masterprogrammene på Fysisk Institutt en kvote på fire studenter i fagutvalget slik at fagområdet FA/FAM/Fysikk har to plasser og Elite/ELDAT har to plasser. Dersom færre enn to studenter stiller til valg fra et fagområde velges den/de resterende plassen/plassene i kvoten ved normalt valg.

§ 6. Fagutvalget utnevner eller innstiller studentrepresentanter til Instituttets komiteer og utvalg i den grad disse ikke blir valgt på andre vis. Fagutvalget kaller inn og holder allmøtene. Fagutvalget er høringsorgan for Instituttet i de sakene som angår studentene her. Fagutvalget tar opp de sakene de vil fremme for Instituttet, Matematisk naturvitenskapelig studentutvalg og Studentparlamentet.

IV. Møte

§ 7. Fagutvalget har møte ikke sjeldnere enn hver 14. dag. De lager en forretningsorden som regulerer møtene deres. Fagutvalget kan ikke fatte vedtak dersom ikke minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Vedtak blir gjort med simpelt flertall. Dersom to forslag får like mange stemmer, teller lederens stemme dobbelt.

V. Informasjonsplikt

§ 8. Fagutvalget plikter å holde seg informert om hva Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg driver med.

VI. Statuttendringer

§ 9.1. Disse statutter er vedtatt på allmøtet på Fysisk institutt 7.2.18.

§ 9.2. Statuttene kan endres ved et allmøte. Et vedtak om endring må oppnå 2/3 flertall blant de som er til stede på allmøtet.

§ 9.3. Dersom endringer av statuttene skal opp på et allmøte, skal dette stå i møteinnkallingen og endringsframleggene skal være tilgjengelig for alle studenter ved instituttet i minst 14 dager før møtet.

§ 9.4. Dersom noen krever allmøte for å ta opp forslag til endringer i statuttene, skal disse framlegges til fagutvalget minst tre uker før møtet.

VII. Statuttenes tilgjengelighet

§ 10. Disse statuttene skal være tilgjengelige for alle studenter ved Instituttet.

VIII. Studenter fra andre institutt

§ 11. Fagutvalget kan knytte til seg studenter fra andre institutt om disse virker egnet. Disse blir valgt på vanlig måte, men må godkjennes etterpå med 2/3 flertall av fysikkstudentene på allmøtet.

Publisert 24. jan. 2016 19:17 - Sist endret 24. juni 2019 22:37