Branndeteksjon og slukking

Branndeteksjon

IFI2 har branndeteksjon i form av optiske røykvarslere i de fleste arealer. Optiske røykvarslere trigger på all type røyk enten det er brannrøyk, vanndamp, støv, scenerøyk, vaffelrøyk, osv. Verdt å merke seg her er at dersom det skal foregå aktivitet som kan medføre noen form for røyk eller støv så må bygningsdriften varsles for eventuell utkobling av deteksjonssløyfer. Slik utkobling tillates ikke ved normal virksomhet, arrangementer eller tilstelninger (gjelder også studentkjelleren).

I visse arealer i IFI2 er det urolige luftmasser og turbulens, f.eks i IT-maskinrom og parkeringskjeller. Der benyttes istedet aspirasjonsanlegg (såkalt sniffeanlegg).

Slokkemidler og utstyr

 • IFI2 er fullsprinklet unntatt i de arealer hvor det er alternativt automatisk brannslokkeanlegg

Sprinkler

 • Sprinkler består av sprinklerhoder tilkoblet vann som er plassert på strategiske steder i himlingen. Sprinklerhodet inneholder en glassampull som sprekker ved en temperatur på ca 68 grader celsius slik at det åpnes for vann.
 • Sprinklerhoder må ikke berøres, modifiseres eller brukes som oppheng. Fotballsparking innendørs er heller ingen god ide. Sprinklerhodene inneholder vann under trykk. En eventuell vannlekkasje i IFI2 er kjedelig.
 • Parkeringskjelleren er utstyrt med såkalt tørrsprinkler pga frostfare. Den eneste praktiske forskjellen på tørr- og våtsprinkler er at det tar litt lenger tid før vannet kommer ut av et tørrsprinklerhode.
 • Ved utløst sprinkler skal umiddelbart UiOs vaktsentral varsles på telefon 22856666

Håndslokkere

Rundt omkring i publikumsarealene i IFI2 er det plassert håndholdte CO2-apparater. I parkeringskjelleren er det utplassert pulver-apparater. Dersom et apparat brukes (selv om det bare er brukt bittelitt) så må det leveres til bygningsdriften for gjenopplading og kontroll.

Brannslanger

Rundt omkring i publikumsarealene i IFI2 er det plassert skap med brannslange. Utstyret skal bare brukes i tilfelle brann.

Gasslokkeanlegg

 • I enkelte arealer i IFI2 finnes gasslokkeanlegg, bl.a i noen laboratorier og i biblioteksmagasinet.
 • I rom med mye luftgjennomstrømning (f.eks IT-maskinrom) foregår branndeteksjon ved at luften i rommet sniffes kontinuerlig av et såkalt aspirasjonsanlegg.
 • I rom med rolig luft benyttes vanlige brannfølere, f.eks røykvarslere, til branndeteksjon.
 • Dersom anlegget får tilstrekkelig indikasjon på brann vil det først varsles med en alarmsirene
 • Etter omlag 1 minutt vil Inergen-gass løses ut i arealet under høyt trykk.
 • Inergen er et varemerke for følgende gassblanding: 52% nitrogen, 40% argon og 8% karbondioksyd
 • Inergen er en såkalt inertgass som virker på den måten at oksygennivået i arealet omlag halveres. En eventuell brann vil da dø ut pga for lavt oksygennivå
 • De fleste personer vil kunne oppholde seg i arealet en tid etter at gassen har utløst selv med halvert O2-nivå i luften.
 • Imidlertid vil trykkbelastningen ved gassutløsningen sannsynligvis ha medført en lite trivelig opplevelse både mhp støy og trykkendring. En ikke uvanlig bivirkning er at trommehinnene får mindre heldig medfart. Det er også høyst individuelt hvordan den enkelte reagerer på redusert oksygennivå.
 • Dersom det faktisk brenner vil dog brann og røyk være det antakelig mest ubehagelige momentet.
 • Dersom du befinner deg i et areale med gasslokking der alarmsirenen starter: Gå umiddelbart men rolig ut av arealet
 • Dersom gassen har løst ut, enten pga brann, teknisk feil eller uaktsomhet, så vil arealet få myndighetspålagt bruksforbud inntil gasslokkeanlegget igjen er fylt opp og aktivisert. Selv for et mindre areal vil kostnaden være et sekssifret kronebeløp å få fylt opp igjen gasslokkeanlegget.
 • Gassflasker, rør og ventiler står under 300 bars trykk. All håndtering og berøring av gasslokkeutstyr skal derfor overlates til autorisert servicetekniker. Dette av hensyn til både sikkerhet og eventuell økonomisk konsekvens.

 

Publisert 6. sep. 2011 13:50