Bokskapsreglement

Sist oppdatert 07.02.2022.

 1. Matematisk-naturvitenskapelig Studentutvalg (MNSU) administrerer dette bokskapsreglementet som gjelder for bokskap på Vilhelm Bjerknes Hus.
 2. Alle studenter som har betalt semesteravgiften ved Universitetet i Oslo og som er registrert som student ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultetet kan leie bokskap.
 3. All oppbevaring i bokskapet skjer på leietagers eget ansvar og risiko. Bokskap skal ikke inneholde gjenstander som ikke er beregnet på oppbevaring i bokskap, for eksempel, men ikke begrenset til, ting som kan råtne, fuktig/svett tøy, eller liknende.
 4. MNSU fører oversikt over hvem som til enhver tid leier bokskap. Listene skal inneholde følgende informasjon: Bokskapsnummer, leietakers brukernavn, betalt beløp, dato og navn eller signatur på det MNSU-medlem som mottar leien.
 5. Et ledig skap kan reserveres ved å sette på en lås. Deretter betales 50 kroner kontant eller med Vipps for å leie skapet. Leietaker plikter å følge gjeldende betalingsinstruks.
 6. Når en student har reservert og betalt for et bokskap, står vedkommende som leietaker av skapet resten av semesteret, med mindre MNSU ser en særskilt grunn til å endre på dette. Utleide bokskap skal merkes med semesteret det er betalt for.
 7. Betalingsfristen for leie av bokskap er 15.02. i vårsemesteret og 15.09. i høstsemesteret, dersom ikke annet er bestemt av MNSU. Etter klipping av skap er foretatt er betalingsfrist 1 uke ved reservering av ledige skap.
 8. MNSU forestår klipping av bokskap som ikke er betalt innen fristen eller som ikke følger ovennevnte regler. Dette skal skje minst én gang per semester. Ved klipping skal følgende opplysninger registreres: Dato, skapnummer.
 9. Innhold fra klippede bokskap må hentes på MNSUs kontor innen 15.03 i vårsemesteret og 15.10 i høstsemesteret og gyldig legitimasjon må fremvises. Gebyr for utlevering av innholdet er 100 kroner pr skap. Dersom innholdet ikke hentes innen fristen, kan det fritt disponeres av MNSU. Personlig innhold makuleres.
 10. Dersom MNSU urettmessig har klippet et bokskap, skal studenten få nytt skap på valgfritt ledig sted dersom det ikke lar seg gjøre å få tilbake det feilklipte skapet. Feilklippet lås erstattes av utvalget, oppad begrenset til 100 kr. Fristen for å klage er 15.03 i vårsemesteret og 15.10 i høstsemesteret.
 11. Ved tap av innhold fra klippet bokskap i MNSUs besittelse, begrenses erstatningen oppad til 2 000 kroner. For øvrig gjelder alminnelige erstatningsregler.
 12. MNSU forbeholder seg retten til å nekte enkeltstudenter mulighet til å leie bokskap dersom vedkommende har handlet i strid med reglementet eller på annen måte utvist uakseptabel oppførsel.
Publisert 13. mars 2012 20:26 - Sist endret 8. feb. 2022 20:23