English version of this page

Organisasjon

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er organisert i ni institutter.

Fakultetet er et strategisk og administrativt organisasjonsnivå over instituttene. Forskning, undervisning og formidling utgjør kjernevirksomheten ved fakultetet.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Styret har ni medlemmer og ledes av dekanen.

Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen består av en valgt ledelse og en administrativ ledelse. 

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Institutt og sentre

MN-fakultetet har ni institutter. Instituttene organiserer og administrerer kjerneaktivitetene og utgjør det faglige møtepunktet for ansatte og studenter. Vi har flere sentre på MN-fakultetet. Sentrene er organisatorisk plassert ved instituttene.

Kontakt

Postadresse
Postboks 1032
Blindern
N-0315 OSLO

Besøksadresse
Fysikkbygningen Øst
Sem Sælandsvei 24
0371 Oslo 
Se kart

Telefon
(+47) 22 85 52 00

E-post
postmottak@mn.uio.no

Stedkode
150011