Regler for eksamener ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Reglene gjelder fra 1. januar 2014.

Reglene er fastsatt i fakultetsstyret 14. oktober 2013 med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.7(1), fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005.

Gå direkte til Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

De eksamensformer som kan benyttes er angitt i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, § 5.1.

1. Definisjoner

 • Deleksamen avlegges underveis i undervisningsperioden og inngår i grunnlaget for karakterfastsetting for det aktuelle emnet. En deleksamen teller normalt mindre enn 50 % av endelig karakter. Ved skriftlig prøve kan varigheten være opp til 4 timer.
 • Avsluttende eksamen avlegges etter at undervisningsperioden er gjennomført, og teller normalt 50 % eller mer av den endelige karakteren. Ved skriftlig prøve er varigheten normalt opp til 4 timer. Dekanen avgjør søknad om forlenget eksamenstid.
 • Det kan gjennomføres 2 eksamener per dag, én formiddags- og én ettermiddagseksamen. Oppmøte i eksamenslokalet er senest 15 minutter før eksamensstart, jf. Kandidatinstruks for skriftlige eksamener ved Universitetet i Oslo. Ved forsinket oppmøte inntil 30 minutter, har kandidaten anledning til å avlegge eksamen. Tapt eksamenstid ettergis ikke.
 • Gyldig forfall omfatter sykdom eller annen gyldig grunn og må dokumenteres tilfredsstillende. Eksempler på gyldig forfall er:
  • Sykdom som oppstår etter trekkfristen. Dette må dokumenteres med legeattest.
  • Avbrutt eksamen grunnet akutt sykdom. Dette må dokumenteres med legeattest datert samme dag.
  • Militær repetisjonsøvelse
  • Du er gravid og eksamensdato er i perioden mellom 3 uker før termin og 6 uker etter fødsel
  • Du skal bli far og eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel
  • Ved innkalling til rettssaker
  • Ved eksamenskollisjon mellom emner som er satt opp i utdanningsplanen, og ingen av emnene kan byttes ut uten at det fører til at graden ikke kan fullføres på normert tid og at opptakskravene til et masterprogram ikke oppfylles. 
  • Deltakelse i idrettssamlinger og -konkurranser på landslagsnivå, inkludert aspirantlaget
  • Kulturell eller politisk representasjon på nasjonalt nivå
  • Arbeidsreiser der arbeidsoppgavene har nasjonal interesse
  • I forbindelse med begravelse for nær familie i rett opp- og nedad stigende linje, søsken, ektefelle/samboer og svigerforeldre
 • Utsatt eksamen skal avholdes for eksamenskandidater med gyldig forfall til ordinær eksamen dersom det ikke avholdes ordinær eksamen i det påfølgende semesteret, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, § 5.5.
 • Ny eksamen kan avholdes for studenter som ikke består eller avbryter deleksamen eller avsluttende eksamen. Emnebeskrivelsene fastsetter hvilke emner som har denne ordningen.
 • Obligatoriske øvelser inngår ikke i grunnlaget for karakterfastsetting, men må være godkjent for at studenten skal få adgang til avsluttende eksamen, eventuelt også til deleksamen hvis instituttet har fastsatt dette. Gyldige obligatoriske øvelser kan overføres til senere semestre slik instituttet bestemmer.

2. Eksamensmeldinger og krav om oppmøte til eksamen

2.1 Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav for et emne må være oppfylt før man kan melde seg til undervisning og eksamen i emnet. Studenter med 120 studiepoeng eller mer kan imidlertid følge undervisning og gå opp til eksamen i de emner fakultetet tilbyr uten å fylle kravene til forkunnskaper. Unntak er emner ved Farmasøytisk institutt og øvrige unntak som fastsettes av fakultetet. Adgang til et emne på dette grunnlaget forutsetter at alle som fyller forkunnskapskravene har fått plass på emnet. Først når forkunnskapskravene for emnet er bestått, kan det inngå i en grad.

2.2 Oppmelding til eksamen og annullering av eksamensmeldinger

Med unntak for studenter på det femårige masterstudiet i farmasi skal alle studenter bruke StudentWeb for å melde seg til eksamen og eventuelt annullere eksamensmeldinger innen gitte frister.

2.3 Informasjon om eksamen

For skriftlige eksamener skal eksamensdato foreligge på emnets nettside når oppmeldingen til undervisning og eksamen starter. For vårsemesteret starter oppmeldingen ca. 1. desember, og for høstsemesteret starter oppmeldingen ca. 1. juni. Eksamensdato kan normalt ikke endres etter at semesteret har startet i januar og august. Dersom det er aktuelt å endre eksamensdato etter semesterstart, så skal dette kun skje i samråd med de oppmeldte kandidatene og godkjenning av utdanningsleder ved instituttet.

For muntlige eksamener fastsettes eksamensdato av instituttet etter semesterstart. Når eksamensdato er bestemt, så skal den ikke endres uten samråd med de oppmeldte kandidatene og godkjenning av utdanningsleder ved instituttet.

For emner der vurderingsform ikke blir endelig fastsatt før etter at semesteret har startet, så vil det bli satt en dato for skriftlig eksamen innen fristene som er angitt i første avsnitt i dette punktet dersom skriftlig eksamen er ett av vurderingsformalternativene. Dersom det skulle bli valgt en annen vurderingsform, så kan instituttet velge å holde eksamen på en annen dato dersom det passer bedre. Eventuell alternativ eksamensdato skal publiseres så fort som mulig etter endelig fastsettelse av vurderingsform.

Individuell informasjon om tid og sted for skriftlige eksamener og individuelle tilrettelegginger publiseres normalt på StudentWeb senest 2 dager før eksamen. For muntlige eksamener og praktiske eksamener kan instituttene gi informasjon på annen måte.

2.4 Deleksamen – oppmøte og gyldig forfall

Kandidater som ikke møter til deleksamen, mister opptaket til emnet hvis de ikke kan dokumentere gyldig forfall. Ved deleksamen uten tilsyn gjelder tilsvarende når kandidaten ikke leverer besvarelse. Kandidater med gyldig forfall må møte til utsatt deleksamen for å beholde opptaket til emnet. Tidspunkt for utsatt eksamen kunngjøres av instituttet som er ansvarlig for emnet. Fakultetet kan innvilge fritak for deleksamen som omfatter laboratoriearbeid, feltkurs og lignende som det er for ressurskrevende eller vanskelig å arrangere på nytt.

2.5 Langvarig sykdom i semesteret

Kandidater som kan dokumentere sammenhengende sykdom i mer enn 4 uker i semesteret, kan søke om å få melde seg til utsatt avsluttende eksamen. Alle krav til obligatorisk arbeid og deleksamener må være oppfylt. Avsluttende eksamen kan også omfatte pensum som har vært eksaminert ved deleksamen.

2.6 Eksamensavvikling ved delstudier i utlandet

Kandidater som har opptak til MN-fakultetets studieprogrammer, og som er på studieopphold i utlandet gjennom en bilateral avtale, kan gis anledning til å ta deleksamen og/eller avsluttende eksamen ved det universitetet de studerer. Det forutsettes at vertsuniversitetet kan garantere tilfredsstillende sikkerhet under avviklingen, og eksamen må ikke medføre kostnader for UiO. Det forutsettes også at emnet er obligatorisk i et bachelor- eller masterprogram og at det ikke allerede er bestått. Søknad om å ta eksamen i utlandet sendes til MN-fakultetet innen 1. september/1. februar i det semesteret eksamen finner sted.

3. Ikke bestått deleksamen – ny eksamen – klage på sensur

3.1 Ikke bestått deleksamen – ny eksamen

Studenter som ikke består en deleksamen har vanligvis anledning til å avlegge etterfølgende deleksamener og avsluttende eksamen. Dersom det er fastsatt krav om at deleksamener må bestås for å kunne ta etterfølgende eksamener, så er det gitt informasjon om dette i emnets emnebeskrivelse. Tidspunkt for eventuell ny eksamen kunngjøres av instituttet som er ansvarlig for emnet.

3.2 Klage på sensur ved deleksamen

Studenten kan klage på sensur først når samlet resultat for emnet er kunngjort, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 6.4.

3.3 Overføring av deleksamener

Avlagte deleksamener kan ikke overføres til senere semestre. Dette gjelder selv om kandidaten ikke har fullført emnet på grunn av gyldig forfall. Unntak gjelder for deleksamener som er laboratorie- eller feltarbeid. Disse kan etter godkjenning av instituttet overføres til senere semestre, begrenset til maksimalt 4 semestre etter at arbeidet ble gjennomført.

4. Ikke bestått avsluttende eksamen – ny eksamen

Ny eksamen for studenter som ikke har bestått eller avbrutt avsluttende eksamen tilbys for emner på 1000-nivå som inngår som programdefinerte emner i ett av bachelorprogrammene ved fakultetet. For øvrige emner kan instituttene selv bestemme om ny eksamen skal tilbys.

Når instituttet har vedtatt mulighet for ny eksamen i et emne, så må ordningen være i virksomhet i minst 2 år etter at ordningen ble innført. Terminering av ordningen må varsles på emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet senest ved semesterstart det semesteret ordningen bortfaller.

For det femårige masterstudiet i farmasi fastsetter dekanen egne regler.

5. Utsatt eksamen og ny eksamen

For avsluttende eksamen i slutten av semesteret avholdes utsatt og ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester før undervisningen starter, ca. 10. januar og 10. august. Når avsluttende eksamen avholdes tidligere i semesteret, kan utsatt og ny eksamen avholdes senere i samme semester. Nøyaktig angivelse av eksamenstid og -sted for den enkelte student vil foreligge på StudentWeb 2 dager før den enkelte utsatte eller nye eksamen. For farmasistudiet fastsetter dekanen egne regler.

Fakultetet gir informasjon om utsatt og ny eksamen ca. 20. juni i vårsemesteret og 20. desember i høstsemesteret.

Utsatt eller ny eksamen kan avholdes i en annen form enn det som ble gitt for ordinær deleksamen eller avsluttende eksamen. Dersom det benyttes en annen eksamensform, skal det informeres om dette senest én uke før den enkelte utsatte eller nye eksamen. Utsatt og ny eksamen erstatter avsluttende eksamen. Eventuelle deleksamener avlagt før avsluttende eksamen teller med i endelig karakter med den prosentvise vekting som gjelder i forhold til avsluttende eksamen.

Ved behov for utsatt innlevering av hjemmeeksamener el.lign., der dato for utlevering og innlevering av oppgaven ikke er den samme, må instituttet kontaktes snarest, og senest den dagen oppgaven skal innleveres, for nærmere avtale om utsatt innlevering. Utsatt innlevering gis kun på grunnlag av gyldig legeattest. Oppgaver som ikke er levert innen ordinær innleveringsfrist, blir registrert som ikke levert. Det vil ikke bli gitt noen utsatt eksamen.

6. Antall eksamensforsøk

Studenten har ordinært 3 eksamensforsøk per emne. Ordinær avsluttende eksamen og ny eksamen teller som separate forsøk. Søknad om et 4. forsøk innvilges hvis emnet er obligatorisk i et program og de øvrige obligatoriske emnene er bestått. Søknad kan også innvilges hvis emnet er obligatorisk i en emnegruppe som er nødvendig for å oppnå en grad, og det er det siste emnet som gjenstår for å oppnå emnegruppen. Det innvilges ikke et 4. eksamensforsøk dersom emnet er bestått fra før.

For det femårige masterstudiet i farmasi behandles søknader om et 4. forsøk individuelt, og vurderes i henhold til helhetlig faglig progresjon. For å få innvilget et 4. eksamensforsøk i emnene FRM4000 Praktisk farmasi og FARM3130 Farmasøytisk praksis, må studenten ha gjennomført og fått godkjent et nytt praksisopphold i et apotek.

Fakultetet behandler søknader om 4. forsøk.

7. Eksamensordning - Karakterberegning

7.1 Eksamensordning

Før undervisningsperioden starter for et emne skal instituttet ha fastsatt hvilke eksamensdeler som skal inngå som grunnlag for avsluttende karakter. Hvis emnets eksamen består av flere eksamensdeler, skal det angis hvilken vekt hver enkelt del skal ha i karakterberegningen. Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre regler som skal benyttes ved karakterberegningen. Informasjon om dette skal stå i emnebeskrivelsen ved undervisningsstart.

Endringer i eksamensform etter at undervisningen har startet kan bare finne sted i samråd med studentene som er meldt til eksamen i emnet.

7.2 Sensur

Minst to fagpersoner skal være involvert i sensur av eksamener.

7.3 Ekstern sensor

Dersom en faglig ansatt slutter ved UiO, så kan ikke vedkommende benyttes som ekstern sensor ved bedømmelse av masteroppgaver eller klage på sensur før 2 år etter fratredelsen. Instituttleder eller undervisningsleder ved instituttene kan søke fakultetet om unntak fra denne bestemmelsen. Unntak kan innvilges dersom den tidligere ansatte ikke hadde nært samarbeid med veileder eller student som vedkommende skal fungere som ekstern sensor for.

8. Studieplanendringer

Ved nedleggelse av emner skal det i 2 år etter at ny ordning trer i kraft være anledning til å avlegge avsluttende eksamen etter gammel ordning. Dersom det nedlagte emnet ikke inngår som obligatorisk eller anbefalt i en studieplan, eller det på annen måte ikke kan begrunnes hvorfor det er ønskelig å eksamineres etter gammel ordning, kan instituttet likevel avslå å tilby avsluttende eksamen utover ett år etter at ny ordning har trådt i kraft.

9. Endring og dispensasjon

Dekanen kan gjøre endringer og innvilge dispensasjoner for disse reglene. Ved vesentlige endringer skal fakultetsstyret orienteres.

Publisert 30. des. 2013 12:07 - Sist endret 28. sep. 2022 09:40