Samarbeid

Transplantasjonsmiljøet ved OUS-Rikshospitalet

Siden starten på 1990-tallet har forskningsgruppen samarbeidet tett med transplantasjonsmiljøet på OUS-Rikshospitalet. Årlig har det vært minst en farmasistudent som har tatt sin masteroppgave på Nyrefysiologisk laboratorium med transplantasjonsrelaterte prosjekter. Forskningssamarbeidet har vært fokusert på farmakokinetiske problemstillinger, men også ulike fysiologiske undersøkelser har også blitt implementert i samarbeidet. Samarbeidet har resultert i en rekke internasjonale publikasjoner.

Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Nedbryting av psykofarmaka forgår til stor del via CYP enzymer og ulike genotyper av disse er beskrevet. Bruk av genotyping for å bedre forstå psykofarmakas farmakokinetikk og effekt/bivirkning er fokusområder for vår samordnede forskning. Det er et tett samarbeid mellom psykofarmakologisk laboratorium og forskningsgruppen. Mange farmasistudenter har utført sine masteroppgaver på Diakonhjemmet sykehus. 

Senter for Sykelig Overvekt i Helse sør-øst, Tønsberg

Ved bariatrisk kirurgi (overvektskirurgi) kobler man forbi ulike deler av mage-tarmsystemet for å minske opptak av næringsstoffer. Denne reduksjonen av magesekken og avkortning av tarmen vil også kunne påvirke biotilgjengeligheten av legemidler. Bariatrisk kirurgi tilbyr der med en unik human modell for å studere hvilke prosesser som bestemmer biotilgjengeligheten av ulike legemidler, både hva gjelder absorptivt areal og begrensning ved førstepassasjemetabolisme. PK-gruppen har utført sammen med Senter for Sykelig Overvekt utført studier hvor effekten av ulike typer bariatrisk kirurgi på legemidlers biotilgjengelighet studeres.

Klinisk forskningspost, OUS-Rikshospitalet

Forskningsgruppen samarbeider også med Klinisk forskningspost, Avdeling for farmakologi på OUS-Rikshospitalet. Det er først og fremst pasientstudiene hvor vi undersøker CYP3A-aktiviteten i ulike pasientpopulasjoner som gjøres i tett samarbeid med Klinisk forskningspost.

Internasjonalt

PK-gruppen samarbeider primært med følgende forskningsgrupper i utlandet:

  • AstraZeneca AB, Mölndal, Sverige
  • Uppsala Universitetet
  • University of Sheffield, UK
  • University of Manchester, UK
  • Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics, US
Publisert 4. feb. 2011 16:05 - Sist endret 2. aug. 2022 16:29