English version of this page

Neurodevelopmental Toxicity Caused by Environmental Exposure to Phtalates and Bisphenol A (avsluttet)

Etterhvert som skepsisen til ftalater og bisfenol A øker blant forbrukere verden rundt, ønsker flere og flere produsenter å merke sine varer med en slik logo.

Om prosjektet

Mennesker eksponeres for både ftalater og bisfenol A (BPA) i stor utstrekning. BPA er et tilsetningsstoff som benyttes i produksjonen av polykarbonatplast, mens ftalater benyttes som plastmyknere i flere andre typer plast, primært polyvinyl klorid. Forbindelsene finnes i en rekke produkter vi benytter til daglig, slik som emballasje, leker, kosmetikk og bygningsmaterialer.

Både BPA og ftalater kan passere over placenta, og ftalater kan akkumuleres hos fosteret. Begge stoffene er vist å ha hormonhermende effekter, og kan således påvirke den nevronale utviklingen i hjernen.

Dette prosjektet fokuserer på toksisitet og andre skadelige effekter av miljøkjemikaliene BPA og ftalater på føtal hjerneutvikling. Vi utfører studier både in vivo og in vitro, og undersøker blant annet celledeling, apoptose, differensiering og nevronal morfologi.

Mål

Hovedmålet med dette prosjektet er å evaluere de mulige toksiske effektene av bisfenol A og ftalater på sentralnervesystemet (SNS) under utvikling.

De sekundære målene er knyttet til molekylære mekanismer som forstyrres i nevronene ved eksponering, slik som signalveier som styrer celledeling, apoptose og differensiering.

I tillegg til å belyse eventuelle skadelige effekter av disse stoffene på føtal SNS-utvikling, og problemer knyttet til eksponering for slike forbindelser under graviditet, vil vi gjennom dette prosjektet gjøre funn som er viktige for vår forståelse av nevronal utvikling.

Bakgrunn

EU har nylig (april 2008) oppdatert sin risikovurderingsrapport for bisfenol A, og 50 mg/kg/dag ble foreslått som NOAEL-verdi (nivået der ingen alvorlige skadelige effekter kan observeres). De skandinaviske forurensningsmyndighetene var involvert i diskusjonene rundt denne oppdaterte risikovurderingsrapporten, men var uenige i at denne NOAEL-verdien dekket toksiske effekter på sentralnervesystemet under utvikling. I risikovurderinger som er publisert av The U.S. National Toxicology Program, Health Canada og Environment Canada (april 2008) blir det uttrykt bekymring for effektene av BPA på nervesystemet, og på adferd hos fostre, babyer og barn.

 

Dette prosjektet er innen toksikologi. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO).

Nevrobiologigruppen ved Farmasøytisk institutt deltar også i et samarbeid på fakultetsnivå (Nyetablering i Toksikologi).

 

Publisert 21. feb. 2011 15:01 - Sist endret 7. feb. 2020 15:58

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere