Forskningsetikk

Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Dette gjelder også under forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter.

Det er den enkelte forskers selvstendige ansvar å gjennomføre sin forskning i samsvar med anerkjente vitenskapelige og forskningsetiske normer. Dette krever en høy grad av bevissthet om etiske aspekter ved forskningen.

Forskere må være kjent med anerkjente forskningsetiske normer. Dette er normer som er utviklet av forskersamfunnet selv, over lang tid. De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet retningslinjer som langt på vei vil være en kodifisering av disse normene og av prinsipper vi finner nedfelt i internasjonale erklæringer og konvensjoner. Forskerne må kjenne retningslinjene, både universelle og fagspesifikke, kjenne til hvordan forskningsetiske problemstillinger skal håndteres, kjenne til systemet for behandling av uredelighetssaker, og også kjenne til konsekvensene av forskningsfusk, herunder vitenskapelig uredelighet.

Forskningsetikk er en integrert del av forskningen, ikke noe som kommer i tillegg.

Kurs innen forskningsetikk

Ph.d.-stipendiater ved MN-fakultetet må ta et emne innen forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. MNSES9100 kan oppfylle dette kravet. Les mer om kurset.

Forskningsetikk ved Universitetet i Oslo

Gjør deg kjent med regelverket for forskningsetikk ved Universitetet i Oslo.

Les mer om forskningsetikk på nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komiteer

Publisert 3. apr. 2019 09:59 - Sist endret 3. apr. 2019 14:39