Forskningsetikk

Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Forskningsetikk er en integrert del av forskning og gjelder derfor også under forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter.

Fakultetet og den enkelte forsker har ansvar for at forskningen gjennomføres i samsvar med gjeldende vitenskapelige og forskningsetiske normer. Dette krever en høy grad av bevissthet om etiske aspekter ved forskningen. Fakultetet tilbyr derfor kurs og seminarer til både ph.d.-kandidater og veiledere innen forskningsetikk.

ikon av vekt

Forskningsetiske retningslinjer

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet retningslinjer basert på kodifisering av normer utviklet av forskersamfunnet selv og av prinsipper nedfelt i internasjonale erklæringer og konvensjoner.

Forskerne må kjenne til

  • generelle og fagspesifikke retningslinjer
  • hvordan forskningsetiske problemstillinger skal håndteres
  • saksgang for behandling av uredelighetssaker
  • konsekvensene av forskningsfusk, herunder vitenskapelig uredelighet

Ph.d.-emne i forskningsetikk

I opplæringsdelen til ph.d.-kandidater skal minst 5 studiepoeng være innen et emne i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

Ved MN-fakultetet tilbys MNSES9100 - Science, ethics and society som oppfyller dette kravet. Tilsvarende emner tilbudt ved andre institusjoner kan også innpasses i opplæringsdelen for å tilfredsstille dette kravet.

Veilederseminar i forskningsetikk

Alle som ønsker å veilede ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet anbefales å gjennomføre veilederseminaret i forskningsetikk. 

Ingen kommende arrangementer

Kontaktinfo

Bjørg Mikalsen
Rådgiver, forskningsseksjonen