Disputas: Yngvild Linnea Andalsvik

M.Sc. Yngvild Linnea Andalsvik ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Solar Wind-Magnetosphere-Ionosphere Interactions During Passage at Earth of Interplanetary CMEs”

Yngvild Linnea Andalsvik

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Einar Sagstuen

Veileder

Sammendrag

Solen sender hele tiden ut en strøm av ladde partikler – solvinden med en hastighet på 200 – 800 km/s. Jorden er beskyttet av sitt magnetfelt slik at det meste blir avbøyd, men en del av energien blir overført ved at magnetfeltlinjene i solvinden (sammen)kobles med magnetfeltlinjene fra jorden.  

Når solvinden fra solen fyker forbi presser det jordens magnetfelt litt sammen på den siden som vender mot solen – dagsiden, og drar det ut i en hale på den siden som vender vekk fra solen – nattsiden. Sammenkoblingen mellom jordmagnetfeltet og magnetfeltet fra solvinden skjer hovedsakelig to steder: på dagsiden og i halen på nattsiden.

I de aktive periodene kan utbrudd på solen slynge ut flere milliarder tonn med plasma, såkalte korona masse utbrudd. Disse vil noen ganger gå i retning av jorden.

Når korona masse utbruddene treffer jorden vil magnetfeltet som kobler seg sammen med jordens magnetfelt være mye sterkere enn vanlig og ha en jevn variasjon over ca et døgn. Under disse forholdene vil konveksjonen/strømningene i ionosfæren forsterkes og det vil være enklere å studere forskjellen på plasma strømningene ved ulike retninger på magnetfeltet.

Avhandlingen omhandler kanaler hvor plasmaet strømmer med større hastigheter enn for resten av polkalotten, hva som driver disse strømmene og den relative størrelsen på dagside og nattsidebidraget.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 9. nov. 2012 09:53 - Sist endret 5. juni 2020 14:49