Disputas: Håkon Brox

M.Sc. Håkon Brox ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “On the environment-induced decoherence in quantum devices”

 

Håkon Brox

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veileder

Sammendrag

Kandidaten har jobbet med teorier som potensielt kan lede til en lengere koherenstid for såkalte "kvanteenheter" (quantum devices). Koherenstiden til et kvantesystem er et mål for tiden det tar før systemet mister sine "kvanteegenskaper" og går over til en effektiv "klassisk tilstand". Dersom en ønsker å produsere et system eller et apparat som utnytter de kvantemekaniske egenskapene i naturen til noe nyttig, er det ytterst nødvendig å bevare de kvantemekaniske egenskapene til systemet. Kandidatens arbeid bidrar til forståelsen av mekanismene som er ansvarlige for tap av koherens i kvantesystemer, med spesiell vekt på såkalte superledende kvante bits (qubits).

Innenfor forskningsområdet "quantum engineering" er målet å skape enheter og apparater som utnytter naturens kvanteegenskaper, slik som superposisjonsprinsippet og kvantemekanisk sammenfiltring, til nyttig arbeid. Et slikt system eller apparat fungerer på en måte som er totalt forskjellig fra sin klassiske motpart. I prinsippet kan et kvantesystem utføre bestemte oppgaver svært mye mer effektivt, eller nøyaktig, enn dagens klassiske versjoner. Som et eksempel forsøker man å lage en kvantedatamaskin, en maskin som ved å utnytte kvantemekanikk kan prosessere informasjon og utføre enkelte algoritmer mye raskere enn dagens klassiske maskiner. Det er også mulig å tenke seg helt nye muligheter og anvendelser for kvanteenheter og apparater som ikke i dag har noen klassisk motpart.

Den største og mest fundamentale hindringen for å konstruere nyttige kvanteenheter er den gradvise ødeleggelsen av "fasekoherensen" for kvantesystemer i superposisjoner, såkalte Schrödingers katt tilstander, på grunn av vekselvirkning med omgivelsene som omgir systemet. Den dynamiske prosessen som gir opphav til gradvis ødeleggelse av kvantetilstander kalles dekoherens (decoherence). Det blir også hevdet at dekoherens kan være koblingen som forklarer den til nå manglende overgangen mellom kvantemekanisk og klassisk fysikk. For å beskytte et kvanteapparat fra dekoherens må en først identifisere og beskrive de ansvarlige kildene som gir opphav til dekoherens i apparatet. Kandidatens arbeid bidrar til forståelsen av enkelte av disse kildene.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 23. nov. 2012 10:11 - Sist endret 10. jan. 2013 10:22