Disputas: Gyulnara Eyyubova

M.Sc. Gyulnara Eyyubova ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Directed and elliptic flow in ultra-relativistic heavy ion collisions”

 

Gyulnara Eyyubova

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Erik Olai Pettersen

Veileder

Sammendrag

Kandidaten har løpet av sitt PhD studium ved Universitetet i Oslo deltatt aktivt i analysen av eksperimentelle data av tungione kollisjoner fra Large Hadron Collider (LHC) ved CERN. I tillegg gjennomførte kandidaten diverse teoretiske undersøkelser som belyste fenomenologiske aspekter ved disse målingene.

Hovedmålet med avhandlingen er en teoretisk og eksperimentell studie av egenskapene til tungione materie ved ekstremt høye temperaturer og tettheter der dannelsen av kvark-gluon plasma, en ny tilstand av kjernematerie, er forventet å oppstå. Denne tilstanden undersøkes i ved hjelp av tungione kollisjoner ved RHIC og LHC akseleratorene i henholdsvis Brookhaven National Laboratory og CERN. Eksperimentelle data akkumulert opp til nå tyder på at faseovergangen til denne typen plasma, som best kan beskrives som en væske av ubundne kvarker og gluoner, finner sted i de mest sentrale kollisjonene. Avhandlingen er særskilt viet til studier av plasmaets kollektive egenskaper, nemlig de såkalte rettetede (directed) og elliptiske (elliptic) "flyt"-parameterene (flow) av alle ladede og identifiserte partikler som blir produsert i kollisjonen. I arbeidet som inngår i avhandlingen ble parameteren for "rettet flyt" målt for Pb-Pb kollisjoner ved hjelp av ALICE detektoren på LHC. Denne parameter ble funnet til å være vesentlig mindre enn for tungione kollisjoner ved lavere energier. Fortegnet for "rettet flyt" er derimot i samsvar med det som ble observert av tidligere eksperimenter ved lavere kollisjonsenergier, gjennomført ved RHIC. Målingene av "rettet flyt" i disse eksperimentene gir innsikt om egenskapene til stoffet som oppstod i en slik kollisjon.

Den teoretiske undersøkelsen av den såkalte "elliptiske flyt" egenskapen som presenteres i avhandlingen gir innblikk i et mulig scenario for opprinnelse til en universiell skalering i målingene, nemlig skalering i følge partiklenes kvarknummer. Dette scenarioet involverer utelukkende effekter som finner sted etter at partiklene er produsert. En prediksjon av et brudd på kvarknummer-skalering ved LHC energier som ble gjort i forkant av dataene ser også ut til å bli bekreftet av de eksperimentelle målingene. Denne skaleringen gir et viktig innblikk i dynamikken til de konstituerende interaksjoner og fusjonsmekanismene i partonisk stoff ved ekstremt høye temperaturer og tettheter.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. juni 2013 11:38 - Sist endret 16. okt. 2013 11:13