Torben Lode

Bilde av Torben Lode
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Økotoksikologi, samvirkende stressfaktorer, marin miljøovervåkning, hoppekreps, økologi, livshistorie, adferdsøkologi.

  Bakgrunn

  Jeg jobber som postdoktor i prosjektet MULTICOP, hvor vi har som målsetning å forbedre forståelsen for hvordan kombinert eksponering for biotiske stressfaktorer kan påvirke toksisiteten av miljøgifter. Fokus for forskningen min er å undersøke effekter av kombinert predasjonsrisiko og kobbereksponering i kysthoppekreps, og å identifisere mekanismer for interaksjoner mellom stressfaktorer.

  For å bedre forutsi populasjonseffekter av menneskelig aktivitet, samt muliggjøre integrering av samvirkende stressorfaktorinteraksjoner i fremtidige miljøovervåkningsprogrammer, trenger vi å forstå mekanismene som ligger til grunn for ulike typer stressfaktorinteraksjoner. I MULTICOP har vi som mål å belyse økologiske konsekvenser av kombinert stressfaktoreksponering ved å utvikle mekanistiske dynamiske energibudsjettmodeller (DEB) koplet med modeller for populasjonsdynamikk.

  Jeg fullførte doktorgraden min ved UiO i desember 2019. Doktorgradsstillingen var en del av Institutt for Biovitenskaps satsningsmiljø LUMS: Livshistorie-variasjon under samvirkende stressfaktorer. Resultatene fra LUMS viste at de biotiske stressfaktorene predasjonsrisiko og hoppekreps individtetthet kan påvirke toksisiteten av kobber i kysthoppekreps.

  Retningslinjer og terskelverdier som brukes for miljøovervåkning er ofte basert på data fra tradisjonelle toksikologiske tester med fokus på enkeltstående stressfaktorer og med ellers optimale miljøforhold. Økologisk stressfrie miljøforhold gjenspeiler imidlertid ikke de faktiske omgivelsene organismer står ovenfor i naturen. Selve livet er stressende, og alle organismer står daglig ovenfor en rekke utfordringer, som for eksempel konkurranse om mat og risiko for å bli spist. Kombinert eksponering for naturlige og menneskeskapte stressfaktorer (dvs. samvirkende stressfaktorer) kan både forsterke og redusere toksisiteten av miljøgifter. Om vi unnlater å ta potensielle konsekvenser av samvirkende stressfaktorinteraksjoner i betraktning i miljøovervåkningen risikerer vi å både over- og undervurdere miljørisikoer av menneskelig aktivitet.

  MULTICOP er finansiert av Norges forskningsråd, og består i tillegg til meg selv av følgende medlemmer: Jan Heuschele (UiO), Katrine Borgå (UiO), Josefin Titelman (UiO), Tom Andersen (UiO), Tjalling Jager (DEBtox Research), Renee Katrin Bechmann (NORCE).

  Undervisning

   

  Emneord: Økotoksikologi, Samvirkende stressfaktorer, Marin miljøovervåkning, Hoppekreps, Økologi, Livshistorie, Adferdsøkologi
  Publisert 28. sep. 2015 13:14 - Sist endret 2. juni 2020 10:49