Disputas: Ovidiu Valentin Drugan

Diplomat Engineer Ovidiu Valentin Drugan ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"A communication non-intrusive middleware for resource management in sparse mobile ad-hoc networks"

Tid og sted for prøveforelesning

13. jun. 2008 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - Security in mobile/wireless multihop networks

Bedømmelseskomité

  • Assosciate Professor Edmundo Monteiro, Department of Informatics Engineering, University of Coimbra, Portugal

  • Dr.-Ing. Matthias Hollick, Department of Electrical Engineering and Information Technology, Technische Universität Darmstadt, Tyskland

  • Assosciate professor Knut Omang, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Thomas Plagemann
  • Ellen Munthe-Kaas

For mer informasjon

Dette arbeidet ble utført i forbindelse med Ad-Hoc InfoWare, et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet hadde som mål å designe mellomvaretjenester til bruk for utvikling av applikasjoner i redningsoperasjoner. Datanettverk kan forbedre kommunikasjon og samarbeid mellom redningspersonell under en redningsoperasjon. Mobile enheter brukt av personell på ulykkesstedet kan brukes til å sette opp et trådløst mobilt ad-hoc nettverk. Slike nettverk kan så brukes for å utveksle informasjon i situasjoner der vanlige kommunikasjonsinfrastrukturer ikke eksisterer eller ikke lenger fungerer, og er derfor spesielt nyttige i redningsoperasjoner.

Det er en rekke utfordringer ved bruk av slike nettverk i redningsoperasjoner. Fysiske hindringer i ulykkesområdet kan medføre at kommunikasjonsforbindelsen mellom enheter blir brutt. Mobiliteten til redningspersonellet kan medføre endringer i nettverkstopologien. I tillegg er ressursene på de mobile enhetene begrenset. En viktig oppgave i et slikt nettverk er derfor ressurshåndtering, dvs. å lokalisere ressurser som befinner seg på andre noder i nettverket for å sørge for at disse ressursene kan utnyttes best mulig, samt å sikre høy grad av tilgjengelighet for informasjonen i nettverket ved hjelp av redundans. Denne avhandlingen identifiserer et sett av utfordringer ved slik ressurshåndtering i rednings- og ulykkesoperasjoner. Ressurshåndteringen må ikke øke kommunikasjonskostnadene; istedenfor brukes informasjon som allerede er tilgjengelig i nodenes rutingtabeller. Så lenge nodene er involvert i kommunikasjon med de andre nodene, vil informasjonen i rutingprotokollen gjenspeile nettverkstopologien nøyaktig og identifisere nøyaktige tidsperioder der nodene har mulighet for direkte kommunikasjon. Ressurser lokaliseres ved hjelp av en algoritme som predikerer tilgjengeligheten av nabonoder. Algoritmen bruker statistiske modeller, den øker ikke kommunikasjonskostnadene og krever ikke kjennskap til nodenes eksakte posisjoner. Lokasjonen av ressurser (tjenester og data) i nettverket kan gjøres ved hjelp av en grupperingsalgoritme som heller ikke øker kommunikasjonskostnadene. Algoritmen oppnår dette ved å analysere nettverkets topologi og struktur, en fremgangsmåte som er inspirert av metoder fra samfunnsvitenskapen. Evaluering av algoritmene er basert på simuleringer. I disse simuleringene er flere rutingprotokoller og forskjellige mobilitets- og kommunikasjonsmodeller brukt. Det gis en diskusjon av hva slags påvirkning de forskjellige protokollene og modellene har på ytelsen til de presenterte algoritmene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 10:42 - Sist endret 25. mars 2014 10:43