Disputas: Henning Gundersen

cand.scient. Henning Gundersen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Aspects of balanced ternary arithmetics realized using CMOS recharged semi-floating gate devices"

Tid og sted for prøveforelesning

17. jun. 2008 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - On alternatives to binary operated CMOS and beyond CMOS technologies

Bedømmelseskomité

  • Professor Valeriu C. Beiu, Associate Dean for Research and Graduate Studies, Centers for Neural Inspired Nano Architectures, College of Information Technology, UAE (United Arab Emirates) University and School of Computing and Intelligent Systems, University of Ulster, Nord-Irland

  • Professor Bengt Oelmann, Department of Information Technology and Media, Mittuniversitetet, Sverige

  • Professor Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Ole Hanseth

Veileder

  • Yngvar Berg (Hovedveileder)
  • Dag. T. Wisland

For mer informasjon

Datamaskinenes kommunikasjon er basert på tallkombinasjoner (digitalt). I dag benyttes det binære tallsystem 0 (av) og 1 (på) i datamaskinens hjerne. Med den informasjonsmengde vi forholder oss til i dagens samfunn, så vil vi i løpet av kort tid sprenge kapasiteten i de datamaskiner som baserer seg på binær logikk.

Denne avhandlingen fokuserer derfor muligheten av å innføre ett nivå til, det såkalte trinære tallsystem, som baserer seg på 0, 1 og 2. Fordelen med trinær logikk er at vi kan øke kapasiteten og redusere effektforbruket, uten at vi bruker mer resurser enn ved en tilsvarende binær løsning. Kort sagt, man kan lage raskere datamaskiner, som lagrer større mengder data, og som bruker mindre strøm.

Det påstås at tre nivåer er det optimale tallet for bruk i en datamaskin. Allerede i 1840 ble det i England laget en mekanisk regnemaskin som brukte tre nivåer. På 1950 tallet ble de første trinære datamaskiner utviklet i Sovjet. Disse datamaskinene er fremdeles unike i sitt slag. Fra 50 tallet frem til i dag har utviklingen av binære datamaskiner skutt fart, mens utviklingen av trinære datamaskiner har sakket akterut.

Avhandlingens bidrag til dette feltet er å bruke dagens teknologi til å utvikle enkle trinære kretser. Resultatene viser at det er fullt mulig å lage datamaskiner som baserer seg på det trinære tallsystemet. Foreløpig er en av de største begrensningene for bruk av denne logikken, at det ikke finnes en komponent som har tre naturlige tilstander, (tilsvarende en vanlig transistor som kan skrus av og på). Den dagen en slik komponent er en realitet, vil trinær logikk bli dominerende og disse datamaskinene vil kunne løse kapasitetsproblemene i den digitale verden.

Avhandlingen er utført ved gruppen Nanoelektronikk ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo innen fag område flernivå-logikk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 09:00 - Sist endret 25. mars 2014 10:44