Disputas: Faraja Igira

M.Sc. Faraja Igira

ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"The interplay between transformation in everyday work practices and IS design and implementation processes: empirical experiences from the health information systems in Tanzania"

Tid og sted for prøveforelesning

10. des. 2008 11:15 (Store auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - Use of wireless information technology for health services in developing countries: cases, criteria for success and failure, and appropriate theories for analysis

Bedømmelseskomité

  • Director Geraldine Fitzpatrick, Interact Lab, Department of Informatics, University of Sussex, Falmer, England

  • Advisor and partner Anja Mursu, Salivirta & Partners, Jyväskylä, Finland

  • Professor Jens Kaasbøll, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Tone Bratteteig

Veileder

  • Christina Mörtberg
  • Margunn Aanestad

For mer informasjon

Denne avhandlingen bidrar til en bedre forståelse av design og innføring av informasjonssystemer i helseorganisasjoner. Funnene er basert på en fortolkende og kritisk studie av helsearbeidernes daglige arbeid samt utviklingsforløpet til et informasjonssystem som ble innført i to helseorganisasjoner i Tanzania; både på fastlandet og på Zanzibar. Feltarbeidet ble utført i perioden januar 2005 til januar 2007. Studien fokuserer på endring i arbeidspraksis som skjer uavhengig av IT-prosjekter, samt de endringene som skjer i sammenheng med IT-prosjektet. Studien baserer seg på forutsetningen om at all praksis inneholder elementer av transformasjon, og studien beskriver spenninger i arbeidspraksis samt hvordan helsearbeiderne håndterer slike spenninger, som kan lede til transformasjoner og kunnskapsdannelse. Studien fremhever bidraget fra helsearbeidere som reelle systembrukere, og viser deres bidrag i design og implementasjonsprosessen. De hadde ikke teknisk kunnskap, men deres kunnskap om prosedyrer og helsetjenester som ble tilbudt, var avgjørende for prosjektet. Det anbefales derfor at man inkluderer brukere som ikke er IT-utdannet i de lokale designaktivitetene. I tillegg til at deres behov kan trekkes inn gjennom slik deltagelse, indikerer også funnene at de eksisterende spenningene i brukernes arbeidspraksis er svært relevante for designere og utviklere. Studien beskriver situasjoner hvor kunnskap om dette, sammen med teknisk funksjonalitet og aktiviteter spilte en avgjørende rolle for å stimulere til forandring av arbeidspraksis. Datainnsamlingen foregikk med kvalitative metoder, i hovedsak basert på etnografiske intervju. Analysen var fortolkende, basert på å begrepsfeste innsamlede data i forhold til forskningsmål og forskningsspørsmål. Dette var sammenvevd slik at dataanalyse førte til videre datainnsamling. Avhandlingen er i hovedsak basert på sosiokulturell læringsteori (eller Cultural Historical Activity Theory/CHAT), komplettert med perspektiver fra litteraturen omkring situert handling, agency-teori og informasjonsinfrastrukturteori.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 08:29 - Sist endret 25. mars 2014 10:44