Disputas: Gertrudes Adolfo Macueve

M.Sc. Gertrudes Adolfo Macueve

ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Analyzing challenges and opportunities of the implementation of e-government initiatives for development through the lens of the capability approach: case studies from Mozambique"

Tid og sted for prøveforelesning

17. des. 2008 13:15 (Store auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - Technical and human issues in e-government -- theoretical and methodological reflections

Bedømmelseskomité

 

  • Honorary Professor Subhash Chandra Bhatnagar, Indian Institute of Management, India

  • Universitetslektor Pirjo Elovaara, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby, Sverige

  • Førsteamanuensis Tone Bratteteig, Institutt for informatikk,Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Annik Myhre

Veileder

  • Sundeep Sahay
  • Esselina Macome

For mer informasjon

Temaet for denne avhandlingen er hvordan e-forvaltning kan bidra til fattigdomsbekjempelse og sosioøkonomisk utvikling. Det argumenteres for at rammeverk som vanligvis brukes til å analysere forholdet mellom e-forvaltning og utvikling marginaliserer viktige forhold ved menneskelig eksistens og favoriserer markeds- og økonomiske aspekter. Derfor bygger denne avhandlingen på Amartya Sens begrep – the Capability Approach. Formålet er å fremheve hvilke viktige sider ved menneskelig eksistens som e-forvaltning kan forbedre. De største bidragene som e forvaltning kan bidra med til utvikling er: 1) forbedre en persons evne til å gjøre verdifulle ting eller oppnå en ettertraktet tilstand; 2) forbedre en persons muligheter til å være eller gjøre ting han eller hun verdsetter; 3) å utvide valgmulighetene er person har i å velge sitt liv.

For å oppnå disse tingene, foreslår avhandlingen noen viktige byggesteiner, som vil være avgjørende for å få denne typen utvikling realisert i utviklingsland: 1) å forbedre leseferdigheter som vil bidra til bruk og utvikling av e-forvaltning 2) læring mellom prosjekter, for å unngå i finne opp hjulet på nytt 3) reformulering av de eksisterende regler, for eksempel det juridiske rammeverket som er relevant for e-forvaltning.

Studien ble utført i Mosambik, hvor tre e-forvaltningsinitiativer ble analysert mellom 2005 og 2007 ved hjelp av kvalitative metoder. Disse prosjektene var: 1) E-SISTAFE, et integrert økonomisk ledelsesinformasjonssystem innført for å bekjempe fattigdom gjennom å kontrollere finanser; 2) LMIS: et integrert landregister og håndteringssystem for å forvalte landets naturlige ressurser, deriblant eiendom; 3) GovNet: et elektronisk nettverk som forbinder offentlige institusjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 08:43 - Sist endret 25. mars 2014 10:46