Disputas: Katrine Stemland Skjelsvik

cand.scient. Katrine Stemland Skjelsvik ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"A distributed event notification service for sparse mobile ad-hoc networks"

Tid og sted for prøveforelesning

4. apr. 2008 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen) - Mobile multimedia networking and quality of service (QoS)

Bedømmelseskomité

  • Professor Fernando Boavida, Department of Informatics Engineering, Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra, Portugal

  • Assosciate Professor Marten J. van Sinderen, Centre for Telematics and Information Technology, University of Twente, Enschede, The Netherlands

  • Professor Otto Anshus, Department of Computer Science, University of Tromsø, Norway

Leder av disputas

Morten Dæhlen

Veileder

  • Vera Goebel
  • Thomas Plagemann

For mer informasjon

Dette arbeidet ble utført i forbindelse med Ad-Hoc InfoWare, et prosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd. Prosjektet hadde som mål å designe såkalte mellomvaretjenester til bruk for utvikling av applikasjoner i redningsoperasjoner. Bærbare dataenheter som PDA-er med støtte for trådløs kommunikasjon kan danne et nettverk på stedet, et mobilt ad-hoc nettverk, og dermed tilby muligheter for utveksling av informasjon utover bruk av radio og telefon eller via Internett. Dette er da spesielt nyttig i redningsoperasjoner der infrastruktur ikke er tilgjengelig eller er satt ut av spill på grunn av ulykken.

Slike nettverk er skjøre sammenliknet med kablede nettverk og nettverkspartisjoner kan oppstå slik at kommunikasjonsforbindelsen mellom noder i nettverket blir brutt. Av den grunn bør asynkron kommunikasjon støttes slik at en sender og en mottaker ikke må være i samme nettverkspartisjon til samme tid og data transporteres derfor over tid. Distributed Event Notification Service eller DENS er en tjeneste som tilbyr denne funksjonaliteten. DENS registrerer applikasjoners interesse for bestemte hendelser, for eksempel unormale verdier fra sensorer som overvåker en skadet person, filtrerer denne type data på enheten som samler dataene, og leverer informasjon om slike hendelser til interesserte applikasjoner. Utfordringene har da vært å ta høyde for endringer i nettverket og ulike nettverkstopologier, hvordan replikere data i nettverket for å øke sannsynligheten for at data leveres med minst mulig forsinkelse, samt å ta høyde for at applikasjoner tilhørende forskjellige organisasjoner, som politi, ambulanse og brannvesen, muligens kan ha nytte av ulike måter å beskrive hva slags hendelser de er interessert i. DENS skal sørge for å fange opp og varsle om definerte hendelser av interesse slik at redningspersonell ikke aktivt behøver å innhente denne informasjonen og dermed kan konsentrere seg om andre oppgaver. Vi har implementert en prototyp av vår DENS design og gjort analyser av denne ved hjelp av emulering. Resultatene støtter bl.a. våre antagelser om nytten av en tjeneste som tilpasser seg nettverkstopologien.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 09:43 - Sist endret 25. mars 2014 10:47