Disputas: Nils Kalstad Svendsen

siv.ing. Nils Kalstad Svendsen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Interdependencies in critical infrastructures: a qualitative approach to model physical, logical and geographical interdependencies"

Tid og sted for prøveforelesning

17. jun. 2008 10:15 (Auditoriet, UniK, Instituttveien 25, Kjeller) - On the limitations of formal methods and their validation for proactive event description in CIP

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Javier Lopez-Muñoz, Computer Science Department, University of Malaga, Spania

  • Lecturer Dr. Scarlet Schwiderski-Grosche, Information Security Group, University of London, England

  • Professor Josef Noll, University Graduate Center, Kjeller

Leder av disputas

Aasmund Sudbø

Veileder

  • Jan A. Audestad
  • Chunming Rong
  • Stephen D. Wolthusen

For mer informasjon

En rekke hendelser den senere tiden, som kabelbrannen under Oslo S høsten 2007 og strømbruddet i Steigen høsten 2006, har demonstrert hvor avhenging samfunnet er av at tekniske infrastrukturer fungerer og hvor tette avhengighetene mellom disse er blitt. Hovedmålsetningen for avhandlingen har vært å utvikle et teoretisk rammeverk for å beskrive samfunnskritiske infrastrukturer og avhengighetene mellom disse. På lengre sikt er det meningen at rammeverket skal bruks til simuleringer både i forbindelse med planlegging og drifting av infrastrukturer og til beslutningsstøtte under krisehåndtering.

Avhandlingen tilnærmer seg problemstillingen på tre nivåer. Det første nivået tar for seg hvert enkelt infrastrukturelement og hva som kreves for at disse elementene skal fungere. En fleksibel og skalerbar multigrafmodell representerer infrastrukturkomponentene og avhengighetene dem i mellom, mens en responsfunksjon beskriver hver enkelt nodes funksjonalitet til en hver tid. Videre presenteres metoder for deteksjon og klassifikasjon av sykliske avhengigheter mellom infrastrukturer. Nivå to tar for seg geografiske avhengigheter mellom forskjellige infrastrukturelementer. Det vises hvordan tredimensjonale geografiske buffersoner kan defineres og genereres, og potensialet som ligger i 3D metoder fremheves i forhold til 2D metodene som brukes i dag. Det tredje nivået forholder seg til prosessnivået i hver enkelt infrastruktur. Her demonstreres det hvor tett forholdet mellom den fysiske infrastrukturen og informasjonsinfrastrukturen er, og hvordan et angrep rettet mot informasjonsinfrastrukturen kan skjule et angrep mot den fysiske infrastrukturen.

Avhandlingens hovedbidrag er rammeverket for global, regional og lokal modellering av tilgjengelighets- og funksjonalitetsaspekter i samfunnskritiske infrastrukturer. Arbeidet er utført ved Norwegian Information Security laboratory, Høgskolen i Gjøvik.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 11:01 - Sist endret 25. mars 2014 10:47