Disputas: Hans Christian Benestad

Siv.ing. Hans Christian Benestad

ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Empirical assessment of cost factors and productivity during software evolution through the analysis of software change effort"

Tid og sted for prøveforelesning

30. jun. 2009 10:15 (rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu) - Green software engineering: Substance or fad

Bedømmelseskomité

  • Professor Serge Demeyer, Department of Mathematics and Computer Science, University of Antwerp.

  • Professor Casper Lassenius, Software Business and Engineering Institute, Helsinki University of Technology

  • Research Scientist Parastoo Mohagheghi, SINTEF ICT, Cooperative and Trusted Systems

Leder av disputas

Morten Dæhlen

Veileder

  • Bente Anda
  • Erik Arisholm

For mer informasjon

Endringer og forbedringer av eksisterende IT-systemer kan være til stor nytte for brukerne og samfunnet som helhet, men er ofte svært tid- og ressurskrevende. I sin doktorgrad har Benestad identifisert faktorer som påvirker systemutvikleres tidsforbruk under slik videreutvikling, og foreslått mulige mottiltak basert på sine funn. For at IT-organisasjoner skal kunne vurdere om slike mottiltak var effektive, foreslår Benestad nye metoder for å måle produktivitetstrender i organisasjonene.

En såkalt best-practice blant systemutviklere har vært å spre programkoden blant ”likestilte samarbeidende objekter”. Benestads analyser viser at det faktiske tidsforbruket ved gjennomføring av endringer øker ved å følge dette prinsippet. Et annet viktig funn er at systemutvikleres evne til å tilegne seg inngående kunnskap om forretningsområdet ikke er mindre viktig enn deres tekniske ferdigheter.

Arbeidet er gjennomført som et systematisk studium av eksisterende forskning på området og ved bruk av statistiske analyser av endringer og tidsforbruk i tre norske IT-bedrifter. Analysene er komplettert med dybdeintervjuer med systemutviklerne i disse bedriftene.

Arbeidet er utført ved Simula Research Laboratory, som forsker på fundamentale problemstillinger innen IKT, med tanke på fremtidig verdiskapning i samfunnet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Published Feb. 25, 2011 8:51 AM - Last modified Mar. 25, 2014 10:49 AM