Disputas: Endre Grøtnes

Cand.Scient. Endre Grøtnes ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Standardization of New Global Mobile Services: A Case Study of the Creation of Standards in an International Standardization Organization"

Tid og sted for prøveforelesning

24. sep. 2010 12:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - The Role of Control and Control Strategies in the Development of Global Mobile Standards

Bedømmelseskomité

  • Senior Researcher Tineke Egyedi, Delft University of Technology, Delft.

  • Senior Lecturer Carsten Sørensen, The London School of Economics and Political Science, London.

  • Førsteamanuensis Petter Nielsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Arne Maus

Veileder

  • Ole Hanseth
  • Steinar Kristoffersen

For mer informasjon

Avhandlingen har sett på utvikling og standardisering av nye globale mobile tjenester, og har fulgt arbeidet til The Open Mobile Alliance (OMA) over en toårsperiode. OMA spesifiserer blant annet standarder for mobiltelefoner som, mobil-TV, multimediameldinger (MMS) og rettighetshåndtering (DRM).

Hovedhensikten med avhandlinger var å se på hvordan nye aktører, nye teknologier og nye samarbeids- og innovasjonsmåter påvirket arbeidet i standardiseringsorganisasjoner innen telesektoren.

En konklusjon er at selv med store endringer i måten nye tjenester utvikles på innen telesektoren, er det er endringstreghet i måten standardiseringsorganisasjoner jobber på som fører til at eksisterende prosedyrer og rutiner blir opprettholdt. Standardiseringslogikken i OMA er fremdeles basert på verdiene og prosedyrene som er blitt etablert gjennom hundre år med telestandardisering, og lar seg i liten grad påvirke av endrede rutiner og tenkemåter for øvrig. Dette gjør at de gamle mobilselskapene og operatørene påvirker standardiseringen mer enn IT-selskapene og at aktører som Google og Microsoft, finner det vanskelig å få gjennomslag for sine ideer og måter å etablere tjenester på innen standardisering. En antakelse er at IT-selskaper som ikke får gjennomslag for sine forslag i tradisjonell standardisering bryter ut og danner sine egne organisasjoner. Et eksempel på dette er Google og etableringen av ”The Open Handset Alliance” og operativsystemet Android.

Avhandlingen benytter institusjonell teori for å belyse funnene og konkluderer med at den institusjonelle logikken som OMA baserer sin standardisering på kommer fra telesektoren, at det er en institusjonell treghet i OMA som gjør at prosedyrer og tenkemåter endres lagsomt, og for å få til endringer må det finnes et sammenfall mellom de kognitive institusjonene som sektoren benytter og standardiseringsorganisasjonens institusjonelle logikk.

Avhandlingen er blitt skrevet ved gruppen for globale informasjonssystemer ved institutt for Informatikk ved universitetet i Oslo. Avhandlingen ligger innenfor området informasjonssystemer men med teorier fra området standardisering.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 18. feb. 2011 13:35 - Sist endret 25. mars 2014 11:03