Disputas: Jan Pettersen Nytun

Cand.Scient. Jan Pettersen Nytun ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Consistency Modeling in a Multi-Model Architecture"

Tid og sted for prøveforelesning

11. okt. 2010 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - Formal Methods in Software Engineering -- Current Trends and Challenges

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Thomas Kühne, School of Engeneering and Computer Science, Victoria University of Wellington.

  • Førsteamanuensis Elvinia Riccobene, Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione, Università di Milano.

  • Førsteamanuensis Ragnhild Kobro Runde, Insitutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Birger Møller-Pedersen, UiO, ifi,
  • Arne Maus, UiO, ifi, Andreas Prinz, UiA, ikt
  • Vladimir A. Oleshchuk, UiA, ikt

For mer informasjon

Ofte inneholder datakilder på nettet overlappende, men motstridene opplysninger. I noen tilfeller er inkonsistensen enkel, for eksempel at et og samme bygg er angitt å ha ulikt antall beboere. I andre tilfeller er inkonsistensen mye mer indirekte og dermed vanskeligere å avsløre, for eksempel kan en kilde angi at en person på et gitt tidspunkt oppholdt seg på et gitt sted, mens et bilde tatt på samme tid sier noe annet.
Avhandlingen beskriver et logisk og visuelt språk som gjør det mulig å uttrykke komplekse logiske sammenhenger mellom data lagret i forskjellige data kilder. En algoritme (program) er angitt slik at en automatisk vil kunne utlede data som avslører inkonsistens og eventuelt andre komplekse logiske sammenhenger mellom data.
Fagområdet er informatikk og mer spesifikt modelldrevet utvikling. Den foreslåtte løsningen angir en multimodel arkitektur der datasettene og skjemaene for datasettene er eksplisitt angitt som modeller. De anvendte språkene kan også beskrives eksplisitt i den samme arkitekturen – da som metamodeller. Løsningen baserer seg på syntaksen til allerede eksisterende språk (UML inkludert OCL; OCL er et førsteordens predikat logikkspråk over grafstrukturer), tolkningen (semantikken) av utsagn i språket er derimot ny. Språket gjør det mulig, på et høyt abstraksjonsnivå, å modellere relasjoner mellom data. Denne modelleringen gir en konsistensmodell som igjen kan anvendes på datasett slik at konsistensdata automatisk kan genereres (for eksempel data som sier at en og samme bygning er angitt å ha forkjellig antall beboere). Det foreslåtte språket kan betraktes som et beskrankningsspråk (eng. constraint language); ved bruk av slike språk angir en et sett med beskrankninger (begrensninger) hvorpå en automatisk generer data som oppfyller beskrankningene i relasjon til angitte datasett.
Arbeidet er utført på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo og Institutt for IKT, Universitetet i Agder som begge har aktive miljø innen modelldrevet utvikling.
Jan Pettersen Nytun er for tiden ansatt ved Institutt for IKT, Universitetet i Agder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 25. feb. 2011 09:05 - Sist endret 25. mars 2014 10:51