Disputas: Tore Ulversøy

Siv.Ing. Tore Ulversøy ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Applications of Distributed Architectures in Software Defined Radio and Dynamic Spectrum Access"

Tid og sted for prøveforelesning

Seminarrom C (3437), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23D

Bedømmelseskomité

  • Professor Gerald Q. Maguire Jr., School of Information and Communication Technology, Royal Institute of Technology, Sweden.

  • Associate Professor Peter Koch, Centre for Software Defined Radio, Aalborg University, Denmark.

  • Professor II Kjersti Moldeklev, Norwegian Space Centre.

  • Professor Pål Spilling, University Graduate Center (UNIK).

Leder av disputas

Arne Maus

Veileder

  • Prof. Torleiv Maseng
  • Prof. Frank Eliassen

For mer informasjon

Avhandlingen gir en bred analyse av status og gjenværende utfordringer for programvare-definert radio. Programvare-definert radio kan gi miljøbesparelser ved at radiokommunikasjonsenheter kan oppgraderes med nye kommunikasjonsstandarder som applikasjoner, i stedet for at enhetene blir byttet ut. Avhandlingen analyserer spesielt prosesseringseffektivitet for programvare-definert radio som benytter den dominerende arkitekturen ”Software Communications Architecture”, og viser hvordan denne prosesseringseffektiviteten kan økes.

Programvare-definert radio gir også radiokommunikasjonsenheter muligheter til mer dynamisk tilpasning til tilgjengelige frekvensressurser. Avhandlingen foreslår arkitekturer og algoritmer for slik dynamisk deling av frekvensressurser mellom forskjellige radiokommunikasjonssystemer. Dynamisk deling av frekvensressurser vil kunne gi lavere-kostnads mobile datatjenester samt bidra til radiosystemer som tilpasser seg det lokale radio-spektrumsmiljøet, eksempelvis i fredsbevarende operasjoner.

Forskningsmetodene som er benyttet er hovedsaklig datamaskin-simuleringer og målinger på eksempel-implementasjoner. Arbeidet er utført ved Universitetssenteret på Kjeller (UniK) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Arbeidet er finansiert av FFI.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 16. mars 2011 20:20 - Sist endret 25. mars 2014 11:03