Handlingsplan 2019-2021

Institutt for informatikk (IFI) sin handlingsplan reflekterer faglige og strategiske vurderinger, signaliserer mål og i hvilken retning instituttet ønsker å utvikle seg. Planen følger opp sentrale punkter i strategiplanene til Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og Universitetet i Oslo.

Planens forankring

IFI har som universitetsinstitutt et særlig ansvar for utvikling og formidling av generisk kunnskap, men ønsker også å bidra aktivt til å løse viktige samfunnsutfordringer av så vel nasjonal som internasjonal karakter. Sentrale verdier er å:

  • søke kvalitet i all virksomhet

  • ha et tydelig ansvar for å møte samfunnsutfordringer

  • søke en balanse mellom satsing på utvalgte spissmiljøer, sikring av utvikling og fornyelse i alle miljøer og fleksibilitet i forhold til nye initiativer

  • gi bred og effektiv kunnskapsformidling til samfunnet, primært oppnådd gjennom kandidatene som utdannes

  • ha en aktiv politikk for likestilling og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold

  • bidra til bærekraft, etisk refleksjon og dannelse

  • være et åpent og inkluderende institutt for alle tilsatte og studenter uten hensyn til kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og alder