Strategisk plan 2014-2017

Informatikk kan defineres som læren om hvordan datasystemer konstrueres og brukes. Den meget omfattende bruk av datasystemer i samfunnet gir Institutt for informatikk (Ifi) et stort ansvar som forvalter av et samfunnsmessig svært viktig fag. Denne strategiplanen beskriver hvordan Instituttet ønsker å utvikle seg for å leve opp til dette ansvaret.

Bakgrunn

Instituttets strategi forholder seg til ”Strategi 2020” som er Universitetet i Oslos (UiOs) overordnede, styrende dokument som angir retning og ambisjonsnivå for UiO.  Det overordnede mål er at UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Kjerneverdier og sentrale holdninger som fremheves er at

  • universitetet må søke kvalitet i all sin virksomhet
  • universitetet skal ta et tydeligere ansvar for å bidra til å møte de utfordringer verden står overfor
  • det skal være en balanse mellom satsing på utvalgte spiss­miljøer og å sikre utvikling og fornyelse i øvrige miljøer
  • kunnskapsformidling til samfunnet skjer mest effektivt gjennom kandidatene som utdannes
  • universitetet må drive en aktiv politikk for likestilling og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold.

Ifi har selv et ansvar for å analysere sine utfordringer innen forskning og utdanning. Samtidig vil instituttet hente inspirasjon fra andre analyser og fra nasjonale og overnasjonale forskningspolitiske utredninger, herunder de omfattende analyser som EU har foretatt forut for Horizon 2020.

Instituttets overordnede oppgaver

Informatikkens stadig økende betydning for samfunns­utviklingen stiller krav om en dynamisk disiplinutvikling i tett samspill med samfunnets anvendelse av informatikk. Som et universitetsinstitutt har Ifi et særlig ansvar for kunnskapsutvikling av generisk karakter,  men instituttet ønsker at dette kombineres med aktive bidrag til løsning av viktige samfunnsutfordringer av så vel nasjonal som internasjonal karakter. Informatikk forventes å ha en essensiell rolle i de tverrvitenskapelige miljøer som vil bli sentrale i løsningene av utfordringene, og for Ifi peker Medisin og helse samt Energi og miljø seg ut som områder der instituttet kan gi viktige bidrag.

Kunnskapsformidling er sentralt for Ifi, og skal ivaretas gjennom vitenskapelig publisering, gjennom formidling til næringsaktører og allmennhet som bidrag til utvikling av samfunnets generelle kunnskaps- og kulturnivå, og ikke minst gjennom forskningsbasert utdanning av morgendagens arbeidskraft.