Reglement for obligatoriske oppgaver ved ITS

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent. En obligatorisk oppgave skal være studentens eget, selvstendige arbeid, og et resultat av egen læring og arbeidsinnsats. Studenter må gjerne samarbeide for å øke det faglige utbyttet i et emne, men besvarelser som leveres inn skal være i studentens egne ord og gjenspeile den enkeltes forståelse av stoffet.

Obligatoriske oppgaver inngår ikke direkte i karaktervurderingen i et emne, men ettersom de utgjør deler av undervisning og pensum kan studentene få spørsmål fra obligatoriske oppgaver til eksamen.

Tidsfrister

Obligatoriske oppgaver skal offentliggjøres i god tid før innleveringsfristen. Av oppgaveformuleringen skal det gå tydelig fram hva som forventes av innleveringen. Tidsfrist og arbeidsmengde må avpasses i forhold til fagets omfang (studiepoeng) og andre aktiviteter i emnet. Dersom ikke annet er satt, gjelder alle frister ut dagen (kl 23:59).

Utsettelser og sykdom

Dersom studenten har behov for utsatt innleveringsfrist må det søkes om dette til studieadministrasjonen før ordinær innleveringsfrist. Faglærer kan gi inntil tre kalenderdager utsettelse ved sykdom eller uforutsette hendelser når melding om dette sendes på e-post til faglærer innen innleveringsfristen. Ved behov for utsettelse utover tre dager må søknad med legeerklæring leveres til studieadministrasjonen.
Besvarelser levert etter fristen blir ikke godkjent med mindre gyldig grunn foreligger.

Retting

Innleverte oppgaver bør være rettet og tilbakemelding gitt studenten i god tid før eventuelle nye oppgaver i emnet skal løses, og i god tid før eksamen. Dersom besvarelsen vurderes til «ikke godkjent» skal retteren gi en begrunnelse for hvorfor den ikke er godkjent. Hvis emnet krever at den obligatoriske oppgaven må bestås, og retteren anser at besvarelsen har potensiale til å kunne forbedres tilstrekkelig til å bli godkjent, skal studenten normalt få anledning til dette. Fristen for en eventuell ny innlevering må vurderes i forhold til øvrig arbeidsmengde i emnet, men vil normalt være etter 3-5 arbeidsdager.

Gyldighet

Obligatoriske oppgaver er som hovedregel gyldig i to år (fire semestre inkludert semesteret de først ble godkjent) dersom emnet ikke gjennomgår vesentlige endringer. Dette avgjøres av faglærer. Studenten må selv kunne framvise bevis på at de obligatoriske oppgavene er tidligere godkjent.

Gruppearbeid

Noen emner åpner for at obligatoriske oppgaver besvares i grupper. I disse tilfellene skal alle medlemmene av gruppen kunne redegjøre for hovedtrekkene i det innleverte arbeidet. Alle må også ha utført en rimelig del av arbeidet, og kunne redegjøre for denne delen i detalj.

Vær oppmerksom på at studenter selv plikter å gjøre seg kjente med UiOs regler for kildebruk og referanser, samt reglementet for fusk:
https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

Unntak

Unntak fra reglementet kan innvilges av studieadministrasjonen etter søknad.

 

Reglementet er godkjent av Utdanningsutvalget ved ITS 11.02.2020

Publisert 4. mai 2020 12:57 - Sist endret 4. mai 2020 12:58