Utdanningsutvalget ved ITS

Mandat

Utdanningsutvalget er det øverste rådgivende organ ved Institutt for teknologisystemer med hensyn på studier. Utvalget har innstillende og rådgivende myndighet i undervisningssaker for Instituttstyret og instituttleder, og kan også ta opp saker på eget initiativ. I saker og saksområder der Utdanningsutvalget har fått delegert fullmakt fra Instituttstyret, kan utvalget selv ta endelige avgjørelser.

Utvalget forvalter drift og utvikling av emner og studier ved instituttet, og behandler saker i forbindelse med faglig innhold i studiene samt undervisningskvalitet. Mandat fastsettes av Instituttstyret. Utdanningsutvalget kan delegere sin myndighet til leder eller administrasjon hvis avgjørelser følger av tidligere vedtak i utvalget.
 

Sammensetning

Utdanningsutvalget består av:

 • Utdanningsleder (leder for utvalget)
 • En vitenskapelig representant fra hver fagseksjon ved instituttet
 • En representant fra Institutt for informatikk
 • En representant fra Fysisk institutt
 • To representanter med hovedstilling i samarbeidende næringsliv på Kjeller, og med bistilling ved ITS, fortrinnsvis fordelt slik:
  • En representant fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • En representant fra Institutt for energisystemer (IFE)
 • To studentrepresentanter

Medlemmene, og eventuelle varamedlemmer ved behov, utpekes av instituttleder. Studentenes representanter bestemmes etter forslag fra studentenes valgallmøte. Utvalget kan selv velge en nestleder. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen, de øvrige representantene for fire år.

Arbeidsordning

Utvalget sammenkalles med normalt minst fem dagers varsel. To utvalgsmedlemmer kan forlange utvalget
sammenkalt.

En representant fra studieadministrasjonen fungerer som sekretær for utvalget, og fører protokoll som
gjøres åpent tilgjengelig.

Ansatte i studieadministrasjonen, og andre Utdanningsutvalget velger å innkalle, har møte- og talerett.

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

To medlemmer eller utvalgsleder kan forlange en sak oversendt instituttleder.

Delegert myndighet

Utdanningsutvalget er fra Instituttstyret ved ITS delegert følgende myndighet:

 • Opprette og nedlegge emner ved ITS
 • Godkjenne endringer i eksisterende emnebeskrivelser, herunder endring av undervisnings- og vurderingsformer
 • Godkjenning av bedømmersensorer ved ITS

Mandat vedtatt av Instituttstyret ved ITS i møte 03/17, 24. november 2017