Vedtekter for Kjemisk Fagutvalg

ved Kjemisk institutt, UiO.

Vedtatt 29. januar 2013

Siste oppdatering: 16. September 2022

 

I FORMÅL.

§1 Fagutvalget heter Kjemisk Fagutvalg (KFU). Kjemisk Fagutvalg skal fremme studentenes interesser ved Kjemisk Institutt (KI) overfor instituttet, fakultetet og Universitetet i Oslo.

Utvalgets virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Et eventuelt overskudd skal gå til å fremme KFUs formål. Utvalget baserer seg på frivillig engasjement, og er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon.

 

II DEFINISJONER.

§2 Med “studenter” menes personer tilhørende studieprogrammene tilknyttet til Kjemisk institutt, med andre ord personer som tar emner ved Kjemisk institutt.

§3 Ved valgtidspunktet skal minst 50% av fagutvalgets medlemmer være studenter ved studieprogrammer med programfestet krav til minst 20 studiepoeng i kjemi eller masterstudenter med emner i kjemi i studieplanen.

§4 KFU består av 6-14 medlemmer. KFUs medlemmer har en funksjonstid på ett år og velges på vårsemesteret med supplering hvert høstsemester, da med funksjonstid frem til neste allmøte.

§5 Medlemmer har møteplikt, tale- og stemmerett ved KFUs møter. Ved å ikke oppfylle møteplikten ved 50% av semesterets møter, kan leder sammen med nestleder beslutte å avsette medlemmet med grunnlag i manglende oppmøte.

§6 Studenter, jf. §2, har møte- og talerett ved KFU sine møter.

 

III ALLMØTE

§7 Allmøtet er øverste studentdemokratiske organ for studentene ved Kjemisk Institutt, og KFU er bundet av allmøtets vedtak.

§8 Et allmøte innkalles med minst to ukers varsel og skal avholdes innen 15. februar på vårsemesteret og 15. september på høstsemesteret.

§9 Oppmøtte studenter (jf. §2) har stemmerett på et allmøte.

§10 Allmøtet fatter beslutninger ved simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.

§11 Allmøte kan innkalles:

Når KFU krever det.

Når minst 5 % av studentene (jf. §2) ved Instituttet krever det.

Når Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) krever det.

Når det fremgår av tidligere allmøtevedtak.

Når studentparlamentet ved UIO krever det.

§12 Dagsorden på allmøtet skal inneholde følgende punkter:

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av dagsorden

Valg av møteleder.

Valg av referent/protokollfører.

Valg av to personer til å underskrive protokollen.

KFU sin orientering.

Godkjenning av budsjett og regnskap

Ev. valg av medlemmer til KFU.

Ev. orientering om foreslåtte vedtektsendringer.

Ev. vedtektsendringer.

Ev. økonomisk ansvarsfritak for avtroppende fagutvalg

 

IV KJEMISK FAGUTVALG.

§13 Mellom allmøtene er KFU studentenes høyeste studentdemokratiske organ på instituttet.

§14 Kjemisk fagutvalg konstituerer seg selv etter allmøtet. Leder, nestleder og økonomiansvarlig skal være direkte valgt av allmøtet.

§15 KFU har møte minst annenhver uke i semesteret, med unntak av undervisningsfrie uker, og det skal føres protokoll eller referat fra møtene.

§16 Vedtak fattes normal ved simpelt flertall. KFU kan kun fatte vedtak dersom flere enn 50 % av medlemmene er til stede såfremt flere enn 1/3 av medlemmene totalt i styret stemmer for vedtaket. KFU kan ikke fatte vedtak om å supplere seg selv.

§17 Dersom det ved en avstemming står likt, avgjør leder sin stemme.

§18 KFU oppnevner eller innstiller studentrepresentanter til Instituttets utvalg og komiteer i den grad de ikke velges på annen måte. jf. reglementet til det enkelte utvalg eller allmøtevedtak. KFU er ansvarlig for oppfølging av representative studentorgan på Instituttet. Studentrepresentanter ved Instituttets utvalg og komiteer plikter å opplyse KFU om aktivitet i organet. Representanter utnevnt av KFU som ikke utfører vervet på en tilfredsstillende måte, kan byttes ut i løpet av valgperioden.

§19 KFU skal holde kontakt med andre fagutvalg, MNSU og de andre foreningene ved instituttet.

§20 KFU har ansvaret for områdene som er tildelt studentene i vestre fremblokk. Dette innebærer blant annet organisering av lesesalplasser og bokskap, og ansvar for andre ting som naturlig hører til et lesesalsområde, jf. egen avtale mellom KFU og Proton og MENAgeriet.

§21 Dersom et medlem av Kjemisk Fagutvalg vanskjøtter sitt verv, kan fagutvalger med fire femtedels(⅘) flertall avsette vedkommende. Dette vedtaket må redegjøres for ved førstkommende allmøte. Ved avsettelse av leder skal det umiddelbart innkalles til allmøte.  Nestleder fungerer som leder frem til ny leder er valgt. Ved avsettelse av økonomiansvarlig skal det umiddelbart innkalles til allmøte. Nestleder  har ansvaret for at økonomiansvarlig sine oppgaver skjøttes frem til ny økonomiansvarlig er valgt. Ved avsettelse av øvrige medlemmer skal fagutvalget rekonstituere seg selv. Dersom rekonstituering mislykkes, eller dersom fagutvalget etter avsettelse av et medlem består av færre enn 6 medlemmer, skal det umiddelbart innkalles til allmøte.

V IVERKSETTING OG ENDRINGER.

§22 Vedtektsendringer trer i kraft etter allmøtets avslutning.

§23 KFU kan gjøre redaksjonelle endringer av vedtektene med oppsettende virkning. Alle redaksjonelle endringer må godkjennes på første allmøte.

§24 Forslag til vedtektsendringer må være KFU i hende senest fire dager før allmøtet og offentliggjøres senest to dager før allmøtet. Endringsforslag til endringsforslag skal være KFU i hende før møtestart.

 

VI UNNTAK.

§25 Disse vedtektene viker for norske lover og forskrifter.

§26 Dersom KFU ikke kan konstituere seg selv kan Kjemisk Institutt velge engasjerte studenter som representanter i styrer og utvalg inntil et nytt KFU er konstituert.

Publisert 2. mai 2016 13:23 - Sist endret 16. sep. 2022 13:05