Tal og fakta

Kjemisk Institutt vert i den internasjonale evalueringa av norsk kjemi (2009) omtala som det leiande akademiske forskingsinstituttet i kjemi i Noreg. Her finn du eit breitt undervisingstilbod av høg kvalitet, og forsking av internasjonal toppklasse. 

Ein stor og aukande del av verksemda er eksternt finansiert og Kjemisk Institutt har i dag ca. 200 tilsette. Instituttet har stor kontaktflate internt ved UiO og ikkje minst eksternt til norske og internasjonale universitet, til den norske instituttsektoren og til norsk og internasjonalt næringsliv.

Instituttet er vert for eit senter for forskingsbasert innovasjon innan Innovative naturgass-prosessar og –produkt (inGAP), og delar eit senter for framifrå forsking, Centre for theoretical and computational chemistry (CTCC) med Universitetet i Tromsø. Instituttet har også ein vesentleg aksje i eit senter for fornybar energi med fokus på solceller, og er koordinator for to større EU-prosjekt. Instituttet utdannar kandidatar til næringsliv, offentleg forvaltning og instituttsektoren, men også til skulevesenet og akademia. 

Nøkkeltal Kjemisk institutt

 

Nøkkeltal  
Vitskapleg tilsette 97
- av dette fast tilsette 35
- av dette IIarar 12
- av dette mellombels tilsette 50
Teknisk/administrativt tilsette 38
Studentar på Bachelor-program Ca 100 vert tatt opp kvart år
Masterstudentar ca 50
Ph.d./stipendiatar 60
Totalbudsjett 165 mill
Andel ekstern finansiering 30 %
   

 

Publisert 17. des. 2010 14:55 - Sist endra 22. sep. 2015 14:44