English version of this page

Om KURT

Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi jobber for kvalitet i realfagsundervisningen ved fakultetet og fungerer som et bindeledd mellom utdanningsledelsen og underviserne. Vi retter oss både mot skolesektoren og høyere utdanning for å skape en god sammenheng og kvalitet i utdanning.  

Gjennom både interne og eksterne samarbeid er KURT en viktig ressurs i arbeidet med utdanningskvalitet både ved MN spesielt og UiO generelt. 

Universitet 

KURT spiller en sentral rolle i å løfte undervisernes pedagogiske kompetanse gjennom å arrangere kurs, seminarer, workshops og ulike diskusjonsforum på fakultetet. 

Vi jobber målrettet med å løfte kvaliteten i undervisningen ved å benytte «scholarship of teaching and learning» (SoTL) som rammeverk. Her er det studentenes læring som først og fremst skal være i fokus. Det innebærer at undervisningen vår må bygge på relevant faglig, pedagogisk og didaktisk forskning. Vi fremmer en forskende tilnærming til egen undervisningspraksis og deling av erfaringer med andre i et praksisfelleskap slik at undervisningskvaliteten i hele organisasjonen løftes.  

Lokalt på fakultetet jobber vi tett med studiedekanen og vi har en sentral plass både i fakultetets studieutvalg og studieadministrasjon. Vi har tett dialog med alle instituttene ved fakultetet samt Naturfagssenteret og universitetsbiblioteket.  

Vi samarbeider også med UiO’s øvrige pedagogiske miljøer: LINK, HF-studio, EILIN og IDEA – som sammen med KURT vil kunne bidra til utdanningskvalitet på tvers av fakultetene. KURT har også representanter i UiO pedagogiske akademi samt UiOs pedagogiske innovasjonsnettverk, PIN.  

Skole 

KURT arbeidet også mot skolesektoren gjennom etter- og videreutdanning av lærere innen realfaglig programmering. Realfaglig programmering handler om å ta utgangspunkt i en realfaglige problemstillinger og løse den ved hjelp av et dataprogram. Gjennom Dekomp etterutdanner vi lærere i programmering for fagenes skyld (profag) og realfaglig programmering i skolen (NAT3000). Vi setter faget i sentrum slik at programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene. 

Her har vi tett samarbeid med CCSE – center for computing i science education – et senter for fremragende utdanning, samt FIKS – forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. 

Sentrale oppgaver

  • kompetanseheving av lærere
  • utdanning av lektorer
  • fagdager for skoleelever
  • undervisningskvalitet
  • forskning på undervisning

Medlemmer