Statutter for Matematisk Fagutvalg

Gyldig fra 4. september 2021

Statutt betydning: bestemmelse, regel, vedtekt, forskrift

Definisjoner

 1. Med en student menes en som er meldt til eksamen i ett eller flere emner ved Matematisk Institutt, eller er meldt til et bachelorprogram eller et masterprogram ved instituttet.
 2. Stemmerett har de studenter som har betalt semesteravgift for inneværende semester, og som har påført at de vil bruke sin stemmerett ved Matematisk Institutt eller et annet institutt ved det matematisknaturvitenskaplige fakultet.
 3. Valgbare er alle studenter med stemmerett.
 4. Med fagutvalgets virkeområde menes oppgaver fagutvalget skjøtter (f.eks. fordeling av lesesalsplasser) og arrangementer som fagutvalget arrangerer (f.eks. møter og populærvitenskapelige foredrag).

Gyldighet

Disse statutter viker for "Statutter om organisering av studentene ved Universitetet i Oslo", vedtatt av studentrådet 12. oktober 1989.

Fagutvalget

 1. Fagutvalget velger et styre bestående av leder, nestleder og økonomiansvarlig.
 2. Fagutvalget avgjør selv møtehyppigheten. Fagutvalget kan ikke fatte vedtak dersom ikke 2/3 av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved et simpelt flertall.
 3. Antall representanter i Matematisk Fagutvalg er øvre begrenset.
  1. Denne skranken er 15 personer.
  2. Ved spesielle tilfeller kan fagutvalget ved et simpelt flertall ta opp flere representanter.
  3. Fagutvalget kan ved simpelt flertall gi en student talerett ved sine møter. Denne taleretten varer ut møtet hvor den ble gitt.
 4. Det føres referat over fagutvalgets møter. Referatene skal være tilgjengelige på hjemmesidene til fagutvalget, og det skal gjøres kjent for studentorganer ved fakultetet.
 5. Fagutvalget har følgende faste oppgaver:
  1. Innkalle til, og avholde minst ett allmøte per år.
  2. Innkalle til, og avholde valgallmøte.
  3. Fordele lesesalsplassene og bokskapene instituttet har til disposisjon.
 6. Dersom et medlem er fraværende fra tre møter på rad, hvert med mer enn en ukes mellomrom, kan fagutvalget med 2/3 flertall av alle medlemmenes stemmer oppheve medlemmets medlemskap.
 7. Skulle en studentrepresentantplass ved instituttets styrer og utvalg stå tom, kan fagutvalget ved simpelt flertall velge en representant til dette vervet. Denne representanten vil da sitte til neste valgallmøte.
 8. MFU skal på første ordinære møte sette en ukedag og tidspunkt som skal brukes som møtetid annenhver uke, om ikke annen beskjed er gitt. 

Allmøte

 1. Allmøte avholdes minst en gang per år. Allmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved oppslag i Sophus Lies auditorium, Niels Henrik Abels hus og Vilhelm Bjerknes hus.
 2. Dagsorden for allmøtet skal gjøres tilgjengelig for stundentene sammen med innkalling.
 3. Et allmøte er et åpent møte, men kan vedta at enkelte saker skal behandles bak lukkede dører.
 4. Fagutvalget skal informere om viktige saker for studentene.
 5. Allmøtet kan behandle og fatte vedtak i saker som berører studentene ved instituttet, og deres forhold til instituttet. Samt andre saker som møtet finner viktig.
 6. Fagutvalget er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som fattes av allmøtet.

Valgallmøte

 1. Valgallmøte avholdes minst en gang per år. Valgallmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved oppslag i Sophus Lies auditorium, Niels Henrik Abels hus og Vilhelm Bjerknes hus.
 2. Forslag som ønskes behandlet på valgallmøtet må være fagutvalget i hende 8 dager før valgallmøtet.
 3. Årsberetning, regnskap og budsjett skal være tilgjengelig 10 dager før valgallmøtet.
 4. Dagsorden for valgallmøtet skal gjøres tilgjengelig for studentene minst 5 dager før selve møtet, på samme sted som innkalling. Statuttendringer må offentliggjøres minst 5 dager før selve møtet.
 5. På valgallmøtet behandles:
  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Valg
   1. Alle valg foregår skriftlig hvis det er flere forslag, eller hvis en eller flere av de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det.
   2. På valgallmøtet velges representanter til fagutvalget, samt representanter til de ulike styrer og utvalg som fagutvalget har representasjonsrett i.
  5. Representantenes funksjonstid vil være 1 år.

Lovendringer

Endringer av statuttene kan bare skje på valgallmøter, og da bare med 2/3 flertall.

Økonomi

Fagutvalget har ikke erverv til formål. Eventuelle overskuddsmidler skal ikke brukes på utgifter som faller utenfor fagutvalgets virkeområde. Ved oppløsning tilfaller fagutvalgets midler Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo.