Møte i ph.d.-programrådet mandag 18. oktober 2021

Til stede: Petter Nielsen (IFI), Erlend F. Wold (MI), Hanne Hjorth Tønnesen (FAI), Eli Olaug Hole (FI), Brita Stedje (NHM), Reidunn Aalen (IBV), Josef Noll (ITS), Julie Johanne Uv (kandidatrepresentant, IFI), Øystein Håvard Færder (kandidatrepresentant, ITA), Valerie Maupin (GEO), Bjørn Jamtveit (forskningsdekan), Hanne Sølna (seksjonssjef studieseksjonen), Jean Raphael Martinez (MN), Natalia Utkina (MN)


Forfall: Ingunn Kathrine Wehus (ITA), Stian Engen (MN), Stian Svelle (KI)

 

Referat fra forrige møte (mandag 13.09.2021)

 

Saker fra Fakultetet

1. Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Møtet i Forskningskomiteen, som ble avholdt 11. oktober, drøftet nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. Forskningsdekanene utvekslet sine erfaringer knyttet til habilitet, integrering i fagmiljø, interessekonflikter og kvalitetssikring. (Bjørn Jamtveit) 

De fleste instituttene er fornøyde med nærings-ph.d.-ordningen selv om det finnes en del utfordringer:
- kandidatene befinner seg i små forskningsmiljøer (IFI)
- pandemien har påvirket kandidatenes fremdrift da bedriftene måtte omstille seg raskt (IFI)
- noen kandidater kommer i en skvis mellom forskningen og næringslivsinteresser (FI)

For å dempe disse ulempene må vi kreve at hovedveileder for nærings-ph.d.-kandidater skal være intern og skal kobles tettere på prosjektet, særlig når kandidatene befinner seg i små forskningsmiljø. Kandidatene må avholde residensplikten på UiO. samtidig som det kan være vanskelig for noen institutter som ikke har ledig kontorplass og/eller ikke kan tilrettelegge for forskning eller labarbeid. ITS mener at nærings-ph.d.-ordningen må sees i sammenheng med etter- og videreutdanning. De skal kjøre en pilot som skal bestå i at nærings-ph.d.-ene får 4. år som de skal bruke på å utvikle og holde EVU-kurs.   

2. MNs ph.d.-nyhetsbrev/bulletin

Fakultetet sender ukentlig ph.d.-nyhetsbrev til ph.d.-kandidater. Skal dette brevet sendes også til orientering til veiledere? Skal det opprettes nye mailingslister for veiledere eller skal vi la veiledere selv melde seg til nyhetsbrevet? (Jean Raphael Martinez)

Påmelding til nyhetsbrevet/bulletin skal være frivillig og individuelt. Ph.d.-utvalgsledere skal informere veiledere på sine institutter om denne muligheten.

PhD and postdoc bulletin

3. Veildereseminar i forskningsetikk 

Veilederseminar i forskningsetikk planlegges i november/desember 2021. Orientering om programmet: 

09.00 Velkommen
Prodekan - forskning

Kandidat- veilederrelasjonen
Inger Kristine Mollø-ChristensenEnhet for bedriftshelsetjenesten

Case-diskusjoner
Linda T. S. Westgaard, studentveileder i ForVei ved MN

Kaffepause

11.00 Eierskap/rettigheter til forskningsdata/-resultater
Harald Irgens-Jensen, leder av IPR-utvalget

Introduksjon til forskningsetikk
Bjørn Ramberg, leder av Forskningsetisk utvalg ved UiO

Lunsj

12.45 Case-diskusjoner
Bjørn Ramberg & Knut W. Ruyter

Introduksjon av vitenskapombudet 
Knut W. Ruytervitenskapsombud

Petter Nielsen (IFI) som var med på det forrige seminaret, var fornøyd med innholdet, men syntes at det burde være mindre teoretisk og historisk/altfor lenge tilbake i tid, og mer praktisk og nærmere nåtid. IBV ville ønske seg forderagsholdere med god kompetanse på dette feltet, utenfor instituttmiljøer.

4. Statistikk om frafall og unntak fra formelle opptakskrav

Fakultetet presenterer statistikk om frafall og unntak fra formelle opptakskrav, og ønsker å få tilbakemelding på den. Skal den utvides? Vil programrådet se på andre parametre og/eller sammenger av betydning i analysen av frafall, samt evaluering av praksisen rundt opptakskrav og unntak fra disse. (Natalia Utkina)

Presentasjon om frafall og unntak

Josef (ITS) synes at fakultetet bør droppe kravet til bachelorgraden: det har lite relevans for kvaliteten til ph.d.-arbeidet, og det blir lettere å administrere ansettelse og opptak.
Programrådet vil gjerne se på statistikken instituttsvis og i fht. samarbeidspartnere. Dessuten er det interessant å se på opprinnelsesland til kandidatene som fikk unntak.

 

5. Seminar for programrådet 22.-23. november. Gruppearbeid med programevalueringen (dag 1)

Programrådet får programevalueringen tilsendt etter 28. oktober og før seminaret. Vi vil diskutere rapporten i grupper på seminaret 22. november og foreslår følgende diskusjonstemaer/arbeidsgrupper:

- mottak og oppfølging av interne kandidater (leder Kine Lundhagen Hesselroth)
- mottak og oppfølging av eksterne kandidater, samarbeid med eksterne partnere (leder Bjørn Jamtveit)
- veiledning og veilederopplæring (leder Petter Nielsen)
- opplæringsdel (leder Knut Mørken)

Vi ber dere komme med tilbakemeldinger om disse temaene. Andre temaer som dere synes er viktige å ta opp ifm. programevalueringen?

ITS foreslår å diskutere bruk av ph.d.-kandidater til etter- og videreutdanning.

Saker fra ph.d.-representanter

Det har ikke kommet noen saker fra ph.d.-representanter.

Saker fra ph.d.-utvalgsledere

1. Residensplikt

Ph.d.-kandidaten skal normalt tilbringe minimum ett årsverk ved UiO, ifølge p. 5.1.6.5 i Utfyllende regler. Men hvordan skal residensplikten avholdes når kandidaten ikke kan flytte til sin UiO-veileder fordi det ikke finnes det nødvendige utstyr for å gjennomføre forskning og/eller ledig kontorplass. 

Det er viktig å se på aktivitetsnivå på de eksterne institusjonene når man krever residensplikt. Kandidater fra små forskningmiljøer må pålegges residensplikt. Se også p. 1 om Nærings-ph.d.-kandidater.

Eventuelt

1. Bacheloremner for kandidater fra CompSci.

FI vil ha et punkt i regelverket som man kan støtte seg på ved godkjenning av bachelorgradsemner for kandidater fra CompSci. 

Fakultetet skal skrive det inn i Utfyllende regler som et separat punkt i §8 Opplæringsdel.

 

 

Publisert 8. juli 2021 15:15 - Sist endra 8. nov. 2021 10:37