Disputas: Dan Henrik Sekse

M.Sc. Dan Henrik Sekse ved Institutt for teoretisk astrofysikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: An in-depth study of the on-disc counterpart to type II spicules.

M.Sc. Dan Henrik Sekse

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Dr. Han Uitenbroek, National Solar Observatory/Sacramento Peak, USA (1st opponent)
  • Professor Mihalis Mathioudakis, Astrophysics Research Centre, Department of Mathematics and Physics, Queen's University, Northern Ireland (2nd opponent)
  • Professor Hans Kristian Kamfjord Eriksen, Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor David F. Mota 

Veileder

Sammendrag av avhandlingen

Norsk

Spiculer er tynne jet-lignende kjennemerker som står ut fra solranden.  Disse ble først observert i 1877, men forståelsen av spiculer har først begynt i de siste tiårene.  Gjennom dette arbeidet har vi slått fast at type II spiculer sett på solranden observeres som Raske Blåforskjøvete Ekskursjoner (RBEer) på solskiven, samt at RBEer sett i spektral linjene Ca II 854.2 nm og Hα er deler av den samme spiculen sett ved forskjellige høyder i solatmosfæren.  Videre har tidsutviklingen til RBEer blitt undersøkt og de fysiske egenskapene deres grundig kartlagt gjennom store statistiske målinger.  Nye fantastiske observasjoner har gitt oss et kraftig verktøy i bestemmelsen av antall RBEer per sekund over hele solskiven og gir mye mer tyngde til spiculers innvirkning på oppvarmingen av koronaen.  Til sist ble tre forskjellige typer bevegelser sett i spiculer på randen også bekreftet i RBEer på solskiven, noe som viser at beskrivelsen av RBEer og spiculer ikke er triviell og at den endelige forklaringen mest sannsylig kommer fra modeller og simuleringer.  Dette arbeidet bidrar i stor grad med til å sette begrensninger på spiculer og RBEer som modellererer trenger til sine simuleringer. 

English

Spicules are seen as thin jet-like features protruding from the solar limb.  Although they were first observed in 1877, the understanding of spicules have only begun in the last couple of decades.  Through this work we have confirmed that type II spicules at the solar limb are seen as Rapid Blueshifted Excursions (RBEs) on the solar disc, and that RBEs seen in the spectral lines Ca II 854.2 nm and Hα are parts of the same spicule observed at different heights of the solar atmosphere.  Furthermore, the time evolution of RBEs has been investigated and their physical properties thoroughly mapped through the use of large statistical samples.  New excellent observations with an extremely fast cadence proved to be a powerfull tool in the determination of the recurrence rates which gives more prominence to RBEs as a source for coronal heating.  Finally, the three different types of motion seen in limb spicules was confirmed for RBEs as well, showing that describing RBEs and spicules is not trivial and that the complete description of these events will most likely come from modells and simulations.  This work provides modellers with constraints needed for their simulations of type II spicules.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor David F. Mota.

Publisert 23. mai 2013 08:56 - Sist endret 28. jan. 2020 11:47