English version of this page

Fakta om CEED

CEED logo

Generell beskrivelse av forskning

De geodynamiske prosessene har styrt utviklingen av Jorda fram til dagens tilstand. Platetektonikk-teorien fra 1960-tallet ga oss et rammeverk til å forstå deformasjon og vulkanisme langs jordplatenes grenser.  Teorien kunne forklare platenes dannelse og bevegelse på overflaten og deres nedsynking (subduksjon) i mantelen, men de underliggende mekanismene knyttet til varmetransport ut fra Jordas dype indre og den resulterende konveksjonsdynamikken var uklare.  Varmepunkt-vulkanismen (hotspots) langt fra plategrensene og store basaltprovinser kan heller ikke utledes fra platetektonikken.

Målsetningen med CEED er å undersøke og etablere mekanismene som knytter vulkanisme og deformasjon nær Jordas overflate til prosesser i den dype mantelen.  En hovedhypotese som vil bli testet er at konsentrerte oppdriftsstrømmer (mantelsøyler) blir dannet i det termiske grenselaget ved kjerne-mantel-grensen, nærmere bestemt nær randen av to store områder med lav seismiske bølgehastighet.

Vi vil også teste arbeidshypoteser om at slike konsentrerte oppdriftsstrømmer kan forklare fordelingen av store basaltprovinser og kimberlitter på Jordas overflate og at de store basaltprovinsene har forårsaket de fleste masseutryddelsene av liv og de store og raske klimaendringene i løpet av Phanerozoikum (de siste 540 millioner år).

Tema og forskningsaktiviteter

Forskningsaktiviteter i CEED vil bli gjennomført i følgende forskningsmessig rammeverk med seks tematiske områder.

Vertsinstitusjon og finansiering

Senter for jordens utvikling og dynamikk er en del av Institutt for geofag ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo.

CEED er finansiert av Norges Forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) for perioden 2013 til 2023, med en midtveisevaluering etter 5 år.

Det engelske navnet er Centre for Earth Evolution and Dynamics.

Følg oss:

På CEEDs websider informerer vi om vår forskning, nye publikasjoner, fagkonferanser, oppslag i media, foredrag i vår åpne seminarserie, tilknyttede personer og mye mer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev / epost!

Du kan også melde deg på vår e-post- og nyhetstjeneste med informasjon om CEEDs seminarer og nyheter med mer.  

Send en forespørsel til ceed-post (at) geo.uio.no så legger vi din e-post adresse til vår epost baserte nyhetsbrev.

Emneord: CEED, SFF: UiO
Publisert 15. feb. 2013 15:12 - Sist endret 22. feb. 2021 16:05