Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt

Møter:

Sammensetning:

  • Utdanningsleder
  • Programrådslederne for 1. og 2.avdeling
  • Leder for Ph.D.-utvalget
  • Leder for EVU-utvalget
  • Representant for midlertidig ansatte (stipendiat/postdoc/førstelektor)
  • Representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
  • 2 studentrepresentanter

De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig ansatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengende i utvalget i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Dersom ikke alle seksjoner er representert ved leder for de ulike utvalgene, kan den aktuelle seksjon utpeke en representant til Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget utpeker stedfortreder for utdanningsleder blant de øvrige råd/utvalgslederne.

Mandat for utdnningsutvalget

Medlemmer:

Representanter Vara
Anne Berit C. Samuelsen (leder) Leon Reubsaet
Trine G. Halvorsen Ragnhild Paulsen
Leon Reubsaet Ingunn Tho
Hege Thoresen Helle Wangensteen
Rigmor Soberg Hanne Hjorth Tønnesen
Marianne Hiorth (representant Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi)  
Marianne Lea (representant midlertidig ansatte) Linda Vårdal Eie
Kristin Johanne Grasmo (studieadministrasjonen) Nina Woldene
Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)Randi Hamre Svendsen (studentrepresentant)Teresa Teruel Sandnes (studentrepresentant) Lisa Nguyen
Anne Lise Doan (studentrepresentant)  

Kontakt

Koordinator:
Kristin Johanne Grasmo

Vara for koordinator:
Nina Woldene