English version of this page

Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. Avhandlingen kan være artikkelbasert eller en monografi.

Krav til en avhandling er nedfelt både i § 10.1 i Forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler til § 10.1.

Det påhviler veilederne et ansvar for å ta kravet om publiserbarhet med i betraktning ved valg av forskningsprosjekt. I løpet av arbeidet med avhandlingen skal som hovedregel deler av arbeidet sendes inn for publisering i internasjonale tidsskrifter og/eller presenteres på internasjonale konferanser.

Kriterier for bedømmelse av avhandlingen

Det er nyttig for ph.d.-kandidatene å sette seg godt inn i hvilke krav som stilles til en avhandling. Det kan også være nyttig å vite hvordan doktorgradsavhandlinger ved UiO bedømmes:

Les mer om bedømmelse

Avhandling

Avhandlingen kan leveres som en monografi eller i form av artikler som er knyttet sammen til et hele (overbygning eller kappe) med en innledning til arbeidet og en sammenfatning av de viktigste resultater og konklusjoner. Overbygningen skal også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv, og på denne måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samvirke med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og Universitetet i Oslos retningslinjer for medforfatterskap.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid.

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av et doktorgradsarbeid hvis de ved kandidatens opptakstidspunkt er eldre enn 5 år fra publiseringsdato.

Monografi

Dersom en avhandling i form av en monografi er basert på underliggende publikasjoner med flere medforfattere skal avhandlingen innleveres med medforfattererklæringer for alle relevante publikasjoner.

Medforfattererklæring

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid. Dersom en artikkel tidligere er benyttet i en avhandling eller er tenkt benyttet i en fremtidig avhandling, så skal det redegjøres spesielt for arbeidsdelingen mellom de ulike ph.d.-kandidatenes bidrag. Mastergradskandidaters bidrag skal beskrives.

Layout

Reprosentralen spesifiserer krav til oppsettet som alle avhandlinger ved Universitet i Oslo må følge.

Språk

Avhandlingen skal kun skrives på engelsk.

Offentliggjøring av avhandlingen

Avhandlingen blir gjort offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasdato.

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 1. mars 2022 06:55