Implementering av ny læreplan i fysikk (avsluttet)

Om prosjektet

I år 2006 ble Kunnskapsløftet innført i norsk utdanningssystem, med nye læreplaner for alle fag fra 1. klasse i grunnskolen til 3. klasse i videregående skole. De gamle studieretningsfagene i fysikk på videregående skole, 2FY og 3FY, ble i Kunnskapsløftet erstattet med programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2. I de nye læreplanene er fysikkfaget delt inn i fem hovedområder, hvert med sine kompetansemål for elevene. Mange av kompetansemålene er knyttet til nytt innhold i fysikkfaget. For eksempel har de nye læreplanene økt fokus på matematisk modellering, økt fokus på teknologiske anvendelser av fysikk, og noen helt nye temaer innen moderne fysikk. Programfaget Fysikk 1 ble undervist første gang i skoleåret 2007/2008; Fysikk 2 i 2008/2009.

På denne bakgrunnen er det interessant å finne ut hvordan disse nye elementene i læreplanen blir mottatt av lærere, hvordan de blir implementert i undervisningsmateriell og i de enkelte klasserom, og hvordan de blir oppfattet av elevene.

Mål

Prosjektets hovedproblemstilling er følgende:
Hvordan blir de nye læreplan-elementene implementert i fysikkfaget i videregående skole, og hvordan blir de mottatt av fysikklærere og –elever?

Prosjektet er delt inn i følgende delprosjekter, hvert med mer spesifikke forskningsspørsmål relatert til hovedproblemstillingen.

Delprosjekt 1 – lærerne

Følgende spørsmål søkes besvart gjennom et delprosjekt der data samles inn gjennom spørreskjema og fokusgruppeintervjuer:

 • Hva er norske fysikklæreres syn på endringene som ble foretatt i læreplanen for fysikk i Kunnskapsløftet?
 • Hvordan er lærernes faglige og didaktiske bakgrunn for å gi god undervisning i de nye temaene, og hvilke behov ser lærerne for etterutdanning, lærerveiledninger, ressurser for elever osv.?
 • Hva er lærernes erfaringer med de nye elementene i læreplanen etter første gangs undervisning etter ny plan?

Her er et arbeidsdokument fra prosjektet 

Delprosjekt 2 – lærebøkene

Gjennom en masteroppgave i fysikkdidaktikk belyste Hanne Øien Halsan (2009) følgende problemstilling:

 • Hvordan behandles de nye elementene i læreplanen i fysikklærebøkene for videregående skole?

Delprosjekt 3 – moderne fysikk

Gjennom en Ph.D-avhandling i fysikkdidaktikk utført av Reidun Renstrøm skal følgende problemstilling behandles:

 • Hvordan implementeres hovedområdet Moderne fysikk?
  • I hvilken grad oppnår elevene forståelse av den moderne fysikkens grunnelementer?
  • Hvordan utvikles deres forståelse av sentrale begreper og i moderne fysikk?
  • Kan spesielle undervisningselementer som visualiserings-programvare, demonstrasjoner, simuleringer med mer øke læringsutbytte?
  • Vil undervisning i den moderne fysikkens historie og vektlegging av de erkjennelsesmessige konsekvensene av moderne fysikk gjøre det lettere å bryte med de klassiske forestillingene om naturen?

Renstrøm er tilknyttet Skolelaboratoriet, Fysisk institutt (UiO) og Universitetet i Agder, og arbeider med prosjektet i perioden 2007-2011

 

 

Publisert 15. feb. 2011 09:40 - Sist endret 12. mai 2020 15:14