English version of this page

Potential of bio-energy with carbon capture and storage to limit global warming to 1.5°C (1.5C-BECCSy) (avsluttet)

I prosjektet 1.5C-BECCSy vurderes mulighetene for bruk av storskala BECCS, i tillegg til kutt i klimagassutslipp, for å nå 1.5-grader målet. BECCS innebærer dyrking av bioenergiavlinger for så å produsere energi og fange karbon som sendes til langtidslagring.

Om prosjektet

De fleste av FNs klimapanels klimaframskrivninger som stabiliserer globale temperaturer på lave nivåer, som Parisavtalens 1.5°C - mål, krever storskala utrulling av bioenergi med karbonfangst og lagring (BECCS , eller Bio-CCS). Her utforskes potensialet for bruk av BECCS til å nå 1.5 – grader målet, samt evalueres klima og karbonsyklusresponsen til en eventuell storskala bruk av BECCS.

Modell for storskala utrulling av bioenergi med karbonfangst og geologisk langtidslagring (BECCS, eller Bio-CCS). Illustrasjon. Doghouse.no

Mål

Forskningen dekker spørsmål som; er det mulig å produsere høye nok nivåer av bioenergi i løpet av dette århundret til å nå så ambisiøse klimamål? Hva vil klimakonsekvensene av en storstilt utrulling kunne være? Følger for landarealbruk og konkurranse vil også bli undersøkt.

Bakgrunn

Den økte kunnskapen om den alvorlige trusselen fra klimaendringer har ført til forskning på alternative metoder for å redusere og reversere den menneskeskapte økningen i mengden av karbondioksid i atmosfæren. Alle IPCC AR5 scenarioene som begrenser global oppvarming til 1.5°C omfatter slike utradisjonelle metoder, som bio-energi med karbonfangst og lagring. Bioenergiavlingene absorberer karbondioksid fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Når bioenergiavling forbrennes til energi, blir de resulterende karbonutslipp deretter fanget og lagret i geologiske reservoarer. Dette resulterer derfor i negative utslipp og reduksjon av CO2 konsentrasjonene i atmosfæren.

Storskala BECCS vil kunne påvirke den globale karbonsyklusen og vekselvirkninger mellom landoverflaten og atmosfæren, og dermed også klimaet.

1.5C-BECCSy er et prosjekt på Institutt for geofag, Seksjon for Meteorologi og Oseanografi (MetOs). Jordsystemmodellen NorESM med interaktiv karbonsyklus er hovedressurs for forskningen.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsråds KLIMAFORSK program. Les mer om prosjektet i NFR sin prosjektbank ref 261862

Prosjektet har en varighet fra 01.08.2016 - 30.06.2017.

Samarbeid

Prosjektet er i samarbeid med: 

Publisert 11. aug. 2016 14:24 - Sist endret 9. des. 2019 14:52

Kontakt

  • Helene Muri, forsker

Muri arbeider for tiden ikke på Institutt for geofag, UiO

.